เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)


ส่วนหน้า

กระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม: ประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผนงานการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย
- ศุภพร สุวรรณภักดี, สิรวิชญ์ ธารไพฑูรย์, ธรณ์ ทักษิณวราจาร และศักดิ์ระพี รักตประจิต

[ดาวน์โหลด]

การศึกษาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
- ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล

[ดาวน์โหลด]

บทบาทของพ่อแม่และครูในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก
- ชาลินี สุริยนเปล่งแสง

[ดาวน์โหลด]

กิจกรรมดนตรีไทยร่วมสมัย แนวทางการสอนดนตรีศึกษาในโรงเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21
- รัชกฤช คงพิจิตบวร

[ดาวน์โหลด]

ผู้สอนมากกว่าการดนตรี บทบาทหน้าที่ของครูผู้ควบคุมวงโยธวาทิตในประเทศไทย
- อัครวัตร เชื่อมกลาง

[ดาวน์โหลด]

ดนตรีสมัยนิยม: แนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์

[ดาวน์โหลด]

การจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

[ดาวน์โหลด]

ความสัมพันธ์ขั้นคู่เสียงภายใต้แนวคิดทฤษฎีเซต
- วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

[ดาวน์โหลด]

"พิพิธภัณฑ์ดนตรีเพื่อการศึกษา" ของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หายไปไหน ?
- พัชชาณัฐ ตู้จินดา

[ดาวน์โหลด]

บทความวิจารณ์หนังสือ
- ณภัค ภักดีสถิตย์วรา

[ดาวน์โหลด]

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.