เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)


ส่วนหน้า

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ศุภณัฐ จันทโชติ

[ดาวน์โหลด]

แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนดนตรีในรายวิชาโสตประสาท ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
- ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

[ดาวน์โหลด]

มุมมอง ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ศศิธร อิ้วจันทึก

[ดาวน์โหลด]

สุมหัว : การวางแผนและพัฒนากิจกรรมดนตรีแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนหมู่บ้านสนวนนอก เครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
- คณิต พรมนิล และณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษยนันท์

[ดาวน์โหลด]

องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการอำนวยเพลง
- สุขนิษฐ์ สะสมสิน

[ดาวน์โหลด]

วงดิอิมพอสสิเบิลส์ : ตำนานวงดนตรีสมัยใหม่ในเมืองไทย
- จิรัฐ มัธยมนันทน์

[ดาวน์โหลด]

ความสัมพันธ์ของทฤษฎี “4 In” กับวงดุริยางค์เครื่องลมตามแนวคิดของคอร์โปรอน
- อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล

[ดาวน์โหลด]

บทวิเคราะห์เพลงบาสตาเซียของสตีเวน เวอร์เฮลสท์ : การบรรเลงเบสทรอมโบน และทูบากับวงทรอมโบน
- ฐณวัฒน์ เอื้อพูนผล

[ดาวน์โหลด]

บทวิเคราะห์และแนวทางการฝึกซ้อมบทเพลง คาพริส อง ฟอร์ม เดอ วอลซ์ โดย พอลล์ บอนนู
- เอกชัย รุ่งปิยะสิริ

[ดาวน์โหลด]

การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ลายคราม โกส์ ดิกซี สำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น
- ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

[ดาวน์โหลด]

 

ส่วนหลัง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.