เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ

ISSN : 2697 – 4053

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการทางด้านดนตรี

    2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี

    3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี

 

เจ้าของ

                วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ที่ปรึกษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา      เกณฑ์มา

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์       วัฒนานิมิตกูล

 

บรรณาธิการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา       วิไลลักษณ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร       สีเสียดงาม

กองบรรณาธิการ

    รศ.ดร.ยุทธนา      ฉัพพรรณรัตน์        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    รศ.ดร.ณรงค์ชัย    ปิฎกรัชต์              มหาวิทยาลัยมหิดล

    รศ.ดร.ศรัณย์       นักรบ                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ศ.ดร.เฉลิมศักดิ์   พิกุลศรี               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    รศ.ดร.วิบูลย์       ตระกูลฮุ้น            มหาวิทยาลัยรังสิต

    ผศ.ดร.จันทนา     คชประเสริฐ          มหาวิทยาลัยบูรพา

    ผศ.เชาวน์มนัส     ประภักดี             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    ผศ.ดร.สุขนิษฐ์         สะสมสิน              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ออกแบบหน้าปก

    อาจารย์เนธิมา     สุวรรณวงศ์

 

โรงพิมพ์

    ห.จ.ก.วรานันท์ เอ็นเตอร์ไพรส์

 

กำหนดการออกเล่มวารสาร ปีละ 2ฉบับ

    ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

    ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.