เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)


ส่วนหน้า

 

บทความวิจัย

การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงจะเข้ของครูชัยรัตน์ วีระชัย
- จิตต์เดช โอภาสสุริยะ และ เชาวน์มนัส ประภักดี

[ดาวน์โหลด]

การถ่ายทอดการเดี่ยวขิมเพลงแป๊ะ สามชั้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ กรณีศึกษาครูธนิยา ฉัตรเมธี
- พรายรักษ์ เสมอญาติ และ สุวิวรรธ์น ลิมปชัย

[ดาวน์โหลด]

การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดุริยางค์กีตาร์ของอาจารย์พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ กรณีศึกษาเพลง “อารากอน” ของ ไอแซก อัลเบนิช
- นัทธพงศ์ คงประพันธ์

[ดาวน์โหลด]

 

บทความวิชาการ

การประสานเสียงในวงเครื่องสายไทย
- ธิติ ทัศนกุลวงศ์

[ดาวน์โหลด]

เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีออนไลน์ของโรงเรียน ในเครือสารสาสน์
- บุญวรรณ ยอดสุขประเสริฐ

[ดาวน์โหลด]

แนวทางการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรายวิชากีตาร์คลาสสิก ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
- วันเฉลิม มีตำเนิน

[ดาวน์โหลด]

แนวทางการศึกษาต่อด้านดนตรีของกลุ่มเครื่องกระทบในระดับอุดมศึกษา
- สุขสันต์ ชัยประเสริฐ

[ดาวน์โหลด]

การพัฒนาการอ่านโน้ตฉับพลันเพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงแซกโซโฟน
- อรปรียา วิริโยธิน

[ดาวน์โหลด]

เพลงรัก: การครองอำนาจเหนือชีวิตมนุษย์ผ่านบทเพลงในระบบทุนนิยม
- ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว

[ดาวน์โหลด]

 

บทความสร้างสรรค์

บทเพลงสร้างสรรค์สำหรับวงดุริยางค์เครื่องลม : Southern Thai Folksong Fantasia
- ภูษิต สุวรรณมณี

[ดาวน์โหลด]

 

ส่วนหลัง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.