เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

วันที่ 30 เมษายน 2563

การส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังกองบรรณาธิการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รับเล่ม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 30พฤษภาคม

ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2563

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

การส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังกองบรรณาธิการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

รับเล่ม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการทางด้านดนตรี
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี
3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.