เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เป็นวารสารที่รวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมในศาสตร์และศิลป์ทางดนตรี เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด และทัศนะ ตลอดจนงานวิจัย รวมถึงความเคลื่อนไหวทางดนตรีในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

1 มีนาคม ถึง 5 มีนาคม 2566

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

10 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2566

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

10 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2566

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

1 พฤษภาคม ถึง 12 พฤษภาคม 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

1 กันยายน ถึง 8 กันยายน 2566

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

11 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2566

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

9 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2566

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

1 พฤศจิกายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการทางด้านดนตรี
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการศึกษาทางด้านดนตรี
3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.