เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)


ส่วนหน้า

บทความวิจารณ์

 

การศึกษาเทคนิคและวิธีการฝึกซ้อมขับร้องเพลงสากลของพริมาภา กรโรจนชวิน
- สลิลทิพย์ สุวรรณมณี

[ดาวน์โหลด]

การศึกษาเทคนิคการรวมวงดุริยางค์เครื่องลมของวง Million Wind Philharmonic
- ฐิตวี คงดี

[ดาวน์โหลด]

ปรากฏการณ์ “ศิลปะศรัทธา” ในพระราชา กรณีศึกษา “บทเพลงจากราษฎร” หลังเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
- ไอยเรศ บุญฤทธิ์

[ดาวน์โหลด]

การพัฒนาชุดกิจกรรมดนตรี สำหรับนักศึกษารายวิชาการสอนดนตรี ตามแนวทางของออร์ฟ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- พิทิต แสนอินทร์

[ดาวน์โหลด]

ความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาโสตประสาท วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, ธีระวัฒน์ รัตนประภาเมธีรัฐ, จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน

[ดาวน์โหลด]

การถ่ายทอดดนตรีไทยรูปแบบออนไลน์ตามแนวคิด Thong Model
- ทองธวัช ศรีทอง

[ดาวน์โหลด]

แนวทางการสร้างสรรค์ชุดเพลงตามแนวคิดแบบโคดาย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการร้องเพลงสำหรับผู้สูงอายุ
- ธนวัฒน์ กองผาสุก

[ดาวน์โหลด]

ฌอง ฌากส์ รุสโซ: คีตกวีภายใต้คราบนักปรัชญาการเมือง
- ไกรวิทย์ สุขวิน

[ดาวน์โหลด]

มาตรฐานความดังในระบบเสียงดิจิทัล
- จิรัฐ มัธยมนันทน์

[ดาวน์โหลด]

 

ส่วนหลัง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.