เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)


ส่วนหน้า

 

บทความวิจัย

พื้นที่ทางวัฒนธรรมของดนตรีไทยในจังหวัดเชียงใหม่
- ปรเมศวร์ สรรพศรี และเกริกพงศ์ ใจคำ

[ดาวน์โหลด]

บทเพลงสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางดุริยางคศิลป์: พระธาตุดอยตุง
- ตั้งปณิธาน อารีย์ และพรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์

[ดาวน์โหลด]

ลักษณะการดำเนินทำนองเพลงไทยที่เกี่ยวข้องกับน้ำ*
- สุวิวรรธ์น ลิมปชัย และขำคม พรประสิทธิ์

[ดาวน์โหลด]

การสร้างสรรค์ละครเพลงพหุวัฒนธรรมอิงประวัติศาสตร์เมืองเก่าสงขลา เพื่อสนับสนุนและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
- ธีรวุฒิ แก้วมาก

[ดาวน์โหลด]

คุณภาพชีวิตนักดนตรีอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- อัครวัตร เชื่อมกลาง, จินดา แก่นสมบัติ, สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ และสุวิชชาน อุ่นอุดม

[ดาวน์โหลด]

 

บทความวิชาการ

การจัดกิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย
- เชษฐพงศ์ รอตฤดี

[ดาวน์โหลด]

ถอดบทเรียนจากสถานการณ์โควิด-19 สู่แนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกซ้อมของวงดุริยางค์เครื่องลมในสถานศึกษา
- ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, อดิวัชร์ พนาพงษ์ไพศาล, อภิวุฒิ มินาลัย และไกรสร จุฬาทิพย์

[ดาวน์โหลด]

ไททศมิตร - เพื่อชีวิตกู: จิตวิทยาการโน้มน้าวใจกับการสะท้อนประเด็นทางสังคมผ่านดนตรี
- ชนัสนันท์ การัยภูมิ

[ดาวน์โหลด]

การศึกษาการประพันธ์ทำนองท่อนโซโล่กีตาร์ของ วงแทททูคัลเลอร์ กรณีศึกษา อัลบั้ม ฮองเซอ
- ชนก วรรณกุล, พงษ์พิทยา สัพโส, และพรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

[ดาวน์โหลด]

Maurice Ravel’s Life And Piano Works : Sonatine
- Monthien Runghiran and Woranad Intarot

[ดาวน์โหลด]

 

ส่วนหลัง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.