เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)


ส่วนหน้า

การศึกษาการจัดการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของซูซูกิ ของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์
- มณีดา สุขเอก

[ดาวน์โหลด]

มังคละจังหวัดสุโขทัย : การประสมวงดนตรี และพิธีกรรมความเชื่อ
- อุทาน บุญเมือง

[ดาวน์โหลด]

กลอนลำและทำนองลำของลำคอนสะหวัน ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ปิยะนันท์ แนวคำดี และธนบูลย์ สินทร

[ดาวน์โหลด]

สามัตถิยะสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ : ผู้เรียนดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่นักปฏิบัติการทางดนตรีศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล

[ดาวน์โหลด]

กิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย
- ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล

[ดาวน์โหลด]

ค่ายจริยธรรมสำหรับครูดนตรีสู่การพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียน โรงเรียนคุรุสภา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
- ชลธิชา วงษ์ทิม

[ดาวน์โหลด]

ร้อง เล่น เต้น เคลื่อนไหว : กิจกรรมดนตรีเพื่อผู้สูงอายุ
- พนัส ต้องการพานิช

[ดาวน์โหลด]

แนวทางการสอนขับร้องประสานเสียงสำหรับผู้สูงอายุ
- ศศิธร อิ้วจันทึก

[ดาวน์โหลด]

ดนตรีบำบัด : ความสุขสงบอันเป็นสมาธิสู่จินตนาการที่เปิดกว้าง
- วัฒนวุฒิ ช้างชนะ

[ดาวน์โหลด]

รสนิยมทางดนตรี : การศึกษาความสุขและความหวัง ในระบอบทุนนิยม ผ่านมานุษยวิทยาดนตรี
- ชิษณุพงค์ อินทร์แก้ว

[ดาวน์โหลด]

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.