เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ                  เปรมานนท์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา             ฉัพพรรณรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

    รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย           ปิฎกรัชต์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ          จรัณยานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์              นักรบ

    ดร.นิพัต                                   กาญจนะหุต

มหาวิทยาลัยรังสิต

    รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์              ตระกูลฮุ้น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์          พิกุลศรี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา       สัพโส

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ        แก่นอำพรพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์    พุ่มอินทร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

    รองศาสตราจารย์อรวรรณ                บรรจงศิลปะ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย          หิรัญรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี

    รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์             ขันธศิริ

 

 

   

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.