เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

รายชื่อเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ณ อาคารเแลิมพระเกียรติ (อาคาร7 ชั้น15) 

-----------------------------

 

1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

2. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

11. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

12. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

13. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

14. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

15. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

20. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

21. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

22. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

23. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

24. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

25. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

26. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

27. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

28. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

29. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

30. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

31. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.