เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

รายชื่อเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ณ อาคารเแลิมพระเกียรติ (อาคาร7 ชั้น15) 

-----------------------------

 

                                               

IMMS 2010 Committee

Dr.Azahar  Kasim                                       University Utara Malaysia (UUM)

Prof.Dr.Chi-Hsing             Tseng                 National Pingtung University

Assoc.Prof.Dr.Cyril Crasto                          Ajeenkya DY Patil University

Assoc.Prof.Dr.Manju Rughwani                  Ajeenkya DY Patil University

Mr.Hrridaysh  Deshpande                           Ajeenkya DY Patil University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี     มีแก้วกุญชร    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา         ภู่แดง              คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา     หล่อตระกูล      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์พงษ์ ชิณพงษ์         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ         กิตติเลศไพศาลคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา          มาศมาลัย       รองคณบดีฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์     เศรษฐบุตร      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ณัฐพนธ์                     เกษสาคร        รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ไซนิล                        สมบูรณ์          รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์                ม่วงหมี           รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารสถานที่และความยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและบทความวิจัย Peer ReviewInternational conference

 

Prof Dr Steven Arquitt

Dr.Chaiyawit  Muangmee

Prof Dr Richard Meaders

Dr.Pornsithakarn Sangwantong

Prof Dr Mark Rendon

Dr.Somyos  Tiranawatananun

Prof Dr Arthur Gogatz

Dr.Worrapon Wangkananon

Prof Dr.William P. Wall

Dr.kitti keawkhiaw

Mr.Bilal Khalid   

Dr.Akadej Jamderm

Dr. Ky Ravikun

Dr.Bundit  Phrapratanporn

Dr.Azahar Kasim

Dr.Pordee Sukpun

Dr.Noor Aziah Abdullah

Dr.Thun Chaitorn

Dr.Mohamad-Noor Sharipudin

Assistant Professor Dr.Narumol Soonsawad

Dr.Allan D. Tipan

Dr.Boonyarit Phongmekhin

Dr.Ketut Sumantra

Dr.Thananon Simmakul

Assistant Professor Dr.Nusanee Meekaewkunchorn

Dr. Nares Srimanee 

Associate Professor Dr.Tatchapong Sattabut

Associate Professor Dr.Nawapron Rattanaburi

Associate Professor Dr.Khamphoh  Chuathaew

Associate Professor Dr.Poramest Boonsri

Associate Professor Preyanuch Kijrungroijarean

Dr. Apakorn     Poltian

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและบทความวิจัย Peer Review

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

รองศาสตราจารย์นงนุช อุณอนันต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ นิภากรพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย

ดร.เชิด ด้วงไพรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

ดร.รสิกา อังกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล บางพระ

ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัมพล เชื้อแถว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรเมสฐ์ บุญศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ตุลยราศรี ประเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ ใจเย็น

ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สิริรักษ์ ศรีเสวก

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.กรองทอง หีบโคกสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ชวาลา ละวาทิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง

ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุชาดา แสงดวงดี

รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ

ดร.สมยศ ติรนวัฒนานันท์

ดร.ภิญรดา แก้วเขียว

ดร.นเรศร์ ศรีมณี

ดร.กิตติ   แก้วเขียว

อาจารย์ณัฐพนธ์ เกษสาคร

อาจารย์รัชนก ปัญญาสุพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี

ดร.ธนนนท์ สิมมากุล

ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร

 

 

 

กองบรรณาธิการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ (Proceeding)

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี              มีแก้วกุญชร         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์                        ม่วงหมี                 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา                  มาศมาลัย            รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ                    

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์             เศรษฐบุตร           รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ณัฐพนธ์                            เกษสาคร                รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ไซนิล                                สมบูรณ์                 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤต                  คูหพันธ์              ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ                  นิภากรพันธ์          ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์นิวัฒน์                              ประสิทธิ์วรวิทย์     ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ฝ่ายออกแบบศิลป์และจัดทำเอกสาร

นายร่มไทร                                   ฉ่ำคล้าม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำเอกสาร

นางสาวบุญถึง                               สัมมาโภชน์                     

นางสาวจรัสมณี                             โอวุฒิธรรม                      

นางสาวภิรษา                               โชติรุจิโสภณ                    

นางสาววิภา                                 แก้วชมร                         

นางสาวพิมพร                              พานทอง                        

นายจินดา                                    ติระกุล   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน               

นายสาธิต                                     ศิลารักษ์                         

นายวุฒิวัฒน์                                 เดชเรือง                         

นายอนุชา                                    แก้วลุมุล             

นายจีรนัย                                    แดงดี                            

นางสาวมานิต                               ฆ้องบ้านโข้ง                    

นายธีรนัย                                     ฉิมพสุทธิ์            

สถานที่ติดต่อ       คณะวิทยาการจัดการ

                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                             1061 อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจึ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600        

 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.