เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
     
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

 “การบริหารจัดการดิจิตอลคอนเทนท์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

2nd National and International Conference on Management Science: NCMS 2018

“The Management of Digital Content for Energizing Business Engine”

โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2561

ณ อาคาร 6อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คณะกรรมการภายนอก

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา  ภู่แดง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์

3. อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช

5. ดร.รัตนา  สีดี

6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร      เธียรหิรัญ

7. รองศาสตราจารย์ ศิริจันทร์            ศิริปทุมมานันท์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง     สุดมี

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลาวรรณ  สุดมี

10. นางสาวมานิต       ฆ้องบ้านโข้ง

 

คณะกรรมการภายใน

1. ดร.ไพฑูรย์ มากสุข

2. อาจารย์วรศิริ ผลเจริญ                                                      

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวีพันธ์ สะอาดเอี่ยม

4. อาจารย์สุเมธ ใจเย็น

5. อาจารย์ภัทิรา มาศมาลัย                                                    

6. อาจารย์อดิเรก วัชรพัฒนกุล

7. อาจารย์อุกฤต คูหพันธ์

8. อาจารย์ธีรวีร์ เอี่ยมสุวรรณ

9. อาจารย์นิตยา มณีวงศ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

11. อาจารย์สุภาพร ปริญญาเศรษฐกุล

12. อาจารย์พิทักษ์พงษ์ คมพุดซา

13. อาจารย์รัชนก ปัญญาสุพัฒน์

14. อาจารย์จารุณี บุญเรืองรัตน์

15. อาจารย์รัตนา บุญอ่วม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.