เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)

National Conference on Management Science: NCMS 2017

 “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี”

(Managing for Economic Growth and Social Development in the age of technology evolution) 

วันศุกร์ที่ 16มิถุนายน 2560

ณ อาคาร 6อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Download เอกสารกำหนดการจัดโครงการ

การลงทะเบียน

          ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งแบบตอบรับเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

          การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          หมายเหตุ :บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceedingของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี 

 

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป)

      500  บาท

หมายเหตุ  บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่ร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน (แต่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์ 500 บาท)

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

          โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชี เงินส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพฯ (คณะวิทยาการจัดการ) บัญชีเลขที่ 407-147-006-2ประเภทออมทรัพย์ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

          กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน ไม่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่  ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ผ่านระบบอนไลน์

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560
ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

 
---------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.