เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

Proceeding IMMS 2019 Download

   

 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมิน บทความ/โปสเตอร์ แล้ว สามารถชำระเงินได้ที่

ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี : เงินส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ (คณะวิทยาการจัดการ)

เลขที่บัญชี : 407-147006-2

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/index.php  หรือ Email : imms@bsru.ac.th

 

  

 

 

** เรียน  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่าน เมื่อแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่าน Upload File ที่แก้ไขแล้วขึ้นมายังระบบอีกครั้ง โดยไปที่ เมนู ตรวจสอบบทความของท่าน และ ไปที่ช่อง แก้ไข

*** สำหรับท่านที่นำเสนอในรูปแบบ Poster เมื่อท่านแก้ไขบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่าน จัดบทความในรูปแบบ Poster โดยสามารถ download รูปแบบได้ที่ เอกสาร download/รายละเอียดการจัด Poster และจัดทำตามรูปแบบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่าน Upload file ขึ้นระบบ โดยไปที่เมนู อัพโหลดไฟล์โปสเตอร์ ทางคณะจัดงานจะดำเนินการนำข้อมูลบทความของท่านมาจัดทำ Poster ให้ท่านต่อไป

 

3  International Multiconference of Management Science 2019

"The Management of Innovation for Community Development"

5 July 2019

 

Rationale

               International Multiconference Conference on Management Science is the International Partnership of academic and profession of management and administration. Aims 1) to provide platforms for profossions and students to exchange both in national & international levels Knowledge 2) to create new Innovation and tecnology for locals. & Internationals 3) to Integrated Inovation platforms which can be Development Community and to learn from each other.

 

Sub-Themes for Call Paper

               Mass Media, Public Relations, Film and Digital Media, Advertising and Entertainment Business, Tourism, Entrepreneurship, Accounting, Marketing, Logistics, Human Resource Management, Economics, Business Computer, Business Management.
 
 

Paper Submission

               Authors have to submit full-papers in either English or Thai language. Authors are invited to send the full papers through url https://sites.google.com/bsru.ac.th/imms
 
 

Important dates

              Last date for Abstract SubMission : May 15th,  2019
              Date of Natification for Acceptance : May 31st,  2019
              Last date of registration (Full Papers) : June 10th,  2019
              IMMS2019 – Day : July 5th,  2019
 

Contact Us

Assistant Professor Dr.Nusanee Meekaewkunehorn, AFPTtm
Tel.No +(66)819-487-715
Email: nusanee.me@bsru.ac.th
Faculty of Management Science
Bansomdejchaopraya Rajabhat University
Tel.(662) 473-7000 Ext 1013 FAX: 0-2472-5715
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.