เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบ
ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” รูปแบบ
online และ onsite

หลักการและเหตุผล

              ตามที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นการบูรณาการโครงการในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการบูรณาการกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80  แห่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทำหน้าที่เป็น System Integrator ในระดับตำบล โดยที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่ ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)โดยระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

               จากการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยของรัฐกว่า 80แห่ง ทำให้เกิดผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันเป็นผลผลิตจากโครงการจำนวนมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “การส่งเสริมนวัตกรรม สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ” แบ่งการนำเสนอเป็น 4 กลุ่มได้แก่ ด้านยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านกาเรื่องเที่ยว เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อันก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดแข่งขัน และการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเชิงพื้นที่ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดประชุมวิชาการระดับชาตินำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จากการดำเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่

  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.