เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

National Conference on Management Science: NCMS 2017

 “การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี”

(Managing for Economic Growth and Social Development in the age of technology evolution) 

วันศุกร์ที่ 16มิถุนายน 2560

ณ อาคาร 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-------------------------

หลักการและเหตุผล

           ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภาระกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งครอบคลุม การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว การผลิตภาพยนต์และสื่อบันเทิง การสื่อสาร การจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ การสร้างและบริหารธุรกิจ และการจัดการเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพจำนวน 13 หลักสูตร

           ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านวิชาการ คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในหลายรูปแบบ เช่น ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานวิจัย บทความวิชาการ และวารสาร ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานและระบบเครือข่ายอิเล็คทรอนิค

           การจัดประชุมวิชาการนับเป็นเครื่องมือและช่องทางหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสมบูรณ์ในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การต่อยอดองค์ความรู้และการกระตุ้นให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาการจัดการจึงได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการในโอกาสต่างๆ กับทั้งสถาบันที่อยู่ภายในและภายนอกเครือข่าย อย่างไรก็ตามเพื่อให้การขยายขอบข่ายการผลิตผลงานและความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายมีมากยิ่งขึ้น คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนดการจัดประชุมวิชาการขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้สนใจกลุ่มต่างๆ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการผลิตผลงานทางวิชาการของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

          2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

          3. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย

 

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย

๑.      ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

□       การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 25 ราย

□       มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 40 เรื่อง

□       มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 คน

๒.      ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

□        ความถูกต้องของบทความการวิจัยและบทความวิชาการ

๓.      ตัวชี้วัดเชิงเวลา

□        1 วัน

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 25 ราย

         2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 40 เรื่อง

         3. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 คน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วันศุกร์ที่ 16มิถุนายน 2560 

 

สถานที่ 

           อาคาร 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.