เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
     
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

 “การบริหารจัดการดิจิตอลคอนเทนท์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

2nd National and International Conference on Management Science: NCMS 2018

“The Management of Digital Content for Energizing Business Engine”

โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2561

ณ อาคาร 6อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-------------------------

 

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีภาระกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งครอบคลุม การบัญชี การจัดการท่องเที่ยว การผลิตภาพยนต์และสื่อบันเทิง การสื่อสาร การจัดการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ การสร้างและบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการจัดการเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในหลากหลักสูตร

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านวิชาการ คณะวิทยาการจัดการได้พัฒนาสื่อและช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ในหลายรูปแบบ เช่น ตำรา เอกสารประกอบการเรียนการสอน งานวิจัย บทความวิชาการ และวารสารวิชาการ ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์และไม่เป็นระบบเครือข่ายอิเลคทรอนิคส์

การจัดประชุมวิชาการเป็นเครื่องมือและช่องทางหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการได้ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ช่วยให้เกิดการพบปะสังสรรค์ในเชิงวิชาการ จึงทำให้มีความสมบูรณ์ในด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน การต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งการกระตุ้นให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาการจัดการจึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีการศึกษาเพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและผลิตผลงานทางวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ ที่มีนโยบายสนับสนุนงานด้านวิชาการเช่นเดียวกันเพื่อเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความรู้และการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย

ระยะเวลาดำเนินการ: ระหว่างวันที่ 26 -27กรกฎาคม 2561

 

สถานที่: บริเวณ อาคาร 6 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 และ อาคาร 7คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.