เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ผ่านระบบอนไลน์

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560
ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.