เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดใน “แบบรายละเอียดผลงาน” ให้ครบถ้วน

2. แปลงไฟล์ข้อมูลเป็น .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

3. เตรียมข้อมูลชื่อผลงาน, ชื่อผู้ประดิษฐ์, ข้อมูลติดต่อผู้ประดิษฐ์ และไฟล์ข้อมูลให้พร้อม

4. กดเข้าลิงค์ “สมัครเข้าประกวด” ด้านล่าง และกรอกข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ครบถ้วน https://forms.gle/tthgj7fQXe93i4Y99

5. กดส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงินรางวัล

ชนะเลิศ                           10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1            8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2            5,000 บาท

 

กำหนดการส่งบทความ

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2564

2.

ลงทะเบียน และส่งผลงาน

 1) บทความย่อ (Abstract)

 2)  ผลงานสร้างสรรค์

18 พฤศจิกายน 2564

ถึง 5 ธันวาคม 2564

3.

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

8 ธันวาคม 2564

4.

ชำระเงินลงทะเบียน

13 ธันวาคม 2564

5.

ส่งบทความฉบับเต็ม

ส่งคลิปการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ (ไม่เกิน 5 นาที)

15 ธันวาคม 2564

6.

ประกาศลำดับการนำเสนอ และผลงานสร้างสรรค์

18 ธันวาคม 2564

7.

พิธีเปิด การประชุมวิชาการและนวัตกรรมสร้างสรร

21 ธันวาคม 2564

8.

ส่งบทความฉบับเต็ม ฉบับสมบูรณ์

10 มกราคม 2565

9.

เผยแพร่ รายงานการประชุมวิชาการ ฉบับสมบูรณ์

20 กุมภาพันธ์ 2565

10.

สรุปโครงการ

15 มีนาคม 2565

 

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรภายนอก          800 บาท

บุคคลภายใน               ฟรี บาท

 

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนส่งบทความ

       ข้อกำหนดการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือบริการวิชาการในพื้นที่ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือนำเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด ๆ

   ผลงานที่นำเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ความยาวไม่เกินกว่า 8หน้า บทความต้องประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาละไม่เกิน 300 คำ ขนาด A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ขึ้นไป ใช้แบบอักษรพื้นฐาน TH Sarabun PSK

   เงื่อนไข/รูปแบบการส่งบทความ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับย่อเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการนำเสนอ และต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเพื่อยืนยันการนำเสนอตามที่คณะกรรมการกำหนด (รูปแบบของไฟล์ .doc และ .pdf เท่านั้น หากมีรูปภาพประกอบใช้ .jpg เท่านั้น) โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Proceedings ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานนวัตกรรม

เงื่อนไขการประกวด

  1. ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ประดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ไม่เกิน 5 คน

  2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

  3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิมและได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 30%

  4. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน

  5. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.