เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
     
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

 “การบริหารจัดการดิจิตอลคอนเทนท์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ

2nd National and International Conference on Management Science: NCMS 2018

“The Management of Digital Content for Energizing Business Engine”

โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2561

 
ณ อาคาร 6อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-------------------------

การลงทะเบียน

          ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งแบบตอบรับเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม กำหนดการประชุม และแบบตอบรับการประชุมได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

 

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

          การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          หมายเหตุ :บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceedingของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี

 

หัวข้อที่เปิดรับ

 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเป็นผู้ประกอบการ
 • การท่องเที่ยว
 • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
 • การสื่อสารมวลชน
 • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
 • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
 • การจัดการงานภาครัฐ
 • การจัดการการศึกษา

 

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับชาติ (ภาษาไทย)

      1,500  บาท

การนำเสนอภาคบรรยาย ระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

      2,000  บาท

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ (ภาษาไทย)

        500  บาท

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

      1,000  บาท

หมายเหตุ  บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอภาคบรรยาย ส่วนกรณีการนำเสนอภาคโปสเตอร์จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์จำนวน 500 บาท

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

                    โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชี เงินส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพฯ (คณะวิทยาการจัดการ) บัญชีเลขที่ 407-147-006-2ประเภทออมทรัพย์ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

          กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน ไม่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่  ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

รับผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ผ่านระบบ http://ejs.bsru.ac.th/msc/

ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2561
ถึง วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561
15 มิถุนายน พ.ศ.2561

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) พิจารณาผลงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561

แจ้งผลการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ผ่านระบบ

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

รับคืนบทความวิจัยฉบับแก้ไข ผ่านระบบ

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561
ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ.2561

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 
---------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.