เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
     
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
     โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ 4008, 4009/ โทรสาร : 0-2472-5715 
     E-mail : msbsru@hotmail.com

 

ติดต่อสอบถามฝ่ายวิชาการสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

  • น.ส.พิมพร 

พานทอง

093 551 4459

  • น.ส.จรัสมณี

โอวุฒิธรรม

099 451 5355

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.