เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนส่งบทความ

       ข้อกำหนดการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือบริการวิชาการในพื้นที่ ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอในที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาการตีพิมพ์หรือนำเสนอในวารสารหรือที่ประชุมใด ๆ

   ผลงานที่นำเสนอจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ความยาวไม่เกินกว่า 8หน้า บทความต้องประกอบด้วยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาละไม่เกิน 300 คำ ขนาด A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ขึ้นไป ใช้แบบอักษรพื้นฐาน TH Sarabun PSK

   เงื่อนไข/รูปแบบการส่งบทความ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ จะต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับย่อเพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกผลงานในการนำเสนอ และต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเพื่อยืนยันการนำเสนอตามที่คณะกรรมการกำหนด (รูปแบบของไฟล์ .doc และ .pdf เท่านั้น หากมีรูปภาพประกอบใช้ .jpg เท่านั้น) โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Proceedings ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป

 

 

หลักเกณฑ์การส่งผลงานนวัตกรรม

เงื่อนไขการประกวด

  1. ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้ประดิษฐ์แบบบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ ไม่เกิน 5 คน

  2. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

  3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิมและได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 30%

  4. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติมาก่อน

  5. การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  6. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ แก่บุคคลที่กระทำการใด ๆ โดยทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการประกวดนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดและกรอกรายละเอียดใน “แบบรายละเอียดผลงาน” ให้ครบถ้วน

2. แปลงไฟล์ข้อมูลเป็น .PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

3. เตรียมข้อมูลชื่อผลงาน, ชื่อผู้ประดิษฐ์, ข้อมูลติดต่อผู้ประดิษฐ์ และไฟล์ข้อมูลให้พร้อม

4. กดเข้าลิงค์ “สมัครเข้าประกวด” ด้านล่าง และกรอกข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ครบถ้วน https://forms.gle/tthgj7fQXe93i4Y99

5. กดส่งใบสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

เงินรางวัล

ชนะเลิศ                           10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1            8,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2            5,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.