เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566)


ส่วนหน้า

 

บทความวิจัย

หลักฐานด้านการขับร้องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ไทยและที่ปรากฏ ในพุทธศาสนา
- อานนท์ กาญจนโพธิ์, นพคุณ สุดประเสริฐ, และสุพรรณี เหลือบุญชู

[ดาวน์โหลด]

การประกวดดนตรีไทย: ประวัติ พัฒนาการ และคุณค่าในบริบทสังคมไทย
- เชาวน์มนัส ประภักดี

[ดาวน์โหลด]

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการประเมินและตัดสินการประกวดเดี่ยวดนตรีไทย
- สุวิวรรธ์น ลิมปชัย และสุพัตรา วิไลลักษณ์

[ดาวน์โหลด]

การพัฒนาทักษะการขับร้องเทคนิคการปรับเสียงช่วงเปลี่ยนระยะเสียง (passaggio) ในวัยรุ่น
- ชนกนันท์ อริยา และพรพรรณ แก่นอำพรพันธ์

[ดาวน์โหลด]

การวิเคราะห์บทเพลงของ จาเนค กวิซดาล่า เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงแจ๊สร่วมสมัย
- หัสพงศ์ นิธิสุภาเมสิทธิ์ และเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี

[ดาวน์โหลด]

บทเพลงมงแซะสำหรับวงวูดวินด์ควินเท็ต
- ชัยพฤกษ์ เมฆรา

[ดาวน์โหลด]

แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กออทิสติกในระดับชั้นประถมศึกษา
- กิติศักดิ์ เสียงดี และอัญชลี บุญจันทึก

[ดาวน์โหลด]

แนวคิดการฝึกซ้อมวงเครื่องลมตามแนวทางของอัทสุชิ ยามาชิตะ โอซาวา
- ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ, อดิวัชร์ พนาพงษ์ไพศาล, นิพัต กาญจนะหุต และภูษิต สุวรรณมณี

[ดาวน์โหลด]

เครื่องดนตรี “วัฒนธรรมกลองสัมฤทธิ์และฆ้อง” ในภูมิภาคอุษาคเนย์
- ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์

[ดาวน์โหลด]

ดูเอ็ทฟอร์ทูแคทส์: บทวิเคราะห์ การตีความ และแนวทางการบรรเลง
- จักรพันธ์ ชัยยะ และนรเศรษฐ์ อุดาการ2

[ดาวน์โหลด]

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.