เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)


ส่วนหน้า

การศึกษาทำนองของเพลงพื้นเมืองล้านนาที่เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับฝึกพื้นฐานของวงดุริยางค์เครื่องลมในจังหวัดเชียงราย
- อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล

[ดาวน์โหลด]

การเป่าแคนประกอบลำคอนสะหวัน ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ปิยะนันท์ แนวคำดี และธนบูลย์ สินทร

[ดาวน์โหลด]

สุมหัวคอนเสิร์ต: กระบวนการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
- ฉมามาศ แก้วบัวดี, เขตสิต จูจันทร์, อภินันธ์ มาศวิเชียร, ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และศุภพร สุวรรณภักดี

[ดาวน์โหลด]

พลวัตของเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงในวัฒนธรรมดนตรีไทย
- ธนาธิป เผ่าพันธุ์

[ดาวน์โหลด]

ทูนกระหม่อมบริพัตร พระบิดาแห่งเพลงไทยสากล
- ภัทรวีร์ เทียนชัยอนันต์

[ดาวน์โหลด]

แนวทางปริวรรตเพลงไทยในรูปแบบโน้ตสากล ของครูพิมพ์ พวงนาค
- กฤตวิทย์ ภูมิถาวร

[ดาวน์โหลด]

สังเขปการพัฒนาเครื่องดนตรีออร์แกน สู่ยามาฮ่าอิเลคโทนในประเทศไทย
- ศักดิ์ทวี จิตไพศาลวัฒนา

[ดาวน์โหลด]

พัฒนาการของการสร้างสรรค์ดนตรีด้วยระบบแอนะล็อก และดิจิทัล
- จิรัฐ มัธยมนันทน์

[ดาวน์โหลด]

ดนตรีปฏิบัติ: การถ่ายทอดทักษะดนตรีตะวันตกโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ (สปป.ลาว)
- รภัสสรณ์ พุฒิชวัลพัฒน์

[ดาวน์โหลด]

ครูดนตรีกับการปกป้องสิทธิและคุ้มครองเด็ก
- ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ

[ดาวน์โหลด]

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.