เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)


ส่วนหน้า

บทความวิจารณ์

 

บทบาทหน้าที่ของดนตรีต่อชุมชน: กรณีศึกษาวงดนตรีหลานตาเฮง
- ชัยณรงค์ ทาริวงษ์ และเชาวน์มนัส ประภักดี

[ดาวน์โหลด]

การศึกษากระบวนการแปลงเสียงไปสู่ภาพเคลื่อนไหว ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน "พูดกับฉันสิ"
- ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา

[ดาวน์โหลด]

การดำเนินทำนองจะเข้ในการบรรเลงรวมวง
- ศิริลักษณ์ ฉลองธรรม

[ดาวน์โหลด]

ศึกษาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะกีตาร์ 1 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- เอกลักษณ์ ป้อมทอง

[ดาวน์โหลด]

ดนตรี เพื่อเจ็ดทักษะความฉลาด
- กุลชา แก้วเกตุสัมพันธ์

[ดาวน์โหลด]

ดนตรีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ภูษิต สุวรรณมณี

[ดาวน์โหลด]

สุมหัวคอนเสิร์ต: การวางแผนและพัฒนาการจัดแสดงคอนเสิร์ต เครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
- ศุภพร สุวรรณภักดี, ณัฐศรัณย์ ทฤษฎิคุณ และสุขนิษฐ์ สะสมสิน

[ดาวน์โหลด]

การอิมโพรไวส์ของจอห์น ปาติตุซซี ในบทเพลงไจแอนท์ สเต็ปส์
- ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์

[ดาวน์โหลด]

การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสง สำหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้น
- ศักดิ์ชัย เจริญสุขสนาน

[ดาวน์โหลด]

 

ส่วนหลัง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.