เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1

 

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

วันที่ 30 เมษายน 2563

การส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังกองบรรณาธิการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รับเล่ม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 30พฤษภาคม

ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2563

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

การส่งบทความฉบับแก้ไขกลับมายังกองบรรณาธิการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

รับเล่ม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

* หมายเหตุ

          1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข

          2. ทางกองบรรณาธิการ  ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เปิดรับ

          3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้ที่ หัวข้อรูปแบบการเขียนบทความ)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.