ท่านสามารถคลิกที่รูปเพื่อเข้าวารสาร หรือการประชุมวิชาการ
 
 
 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)
National Conference on Management Science: NCMS 2017
“การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี”
(Managing for Economic Growth and Social Development in the age of technology evolution)
วันศุกร์ที่ 16มิถุนายน 2560
ณ อาคาร 6อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.