เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กระบวนการดำเนินงาน เกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์ ระเบียบการเขียนและส่งต้นฉบับ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในลักษณะบทความวิชาการ และบทความวิจัย มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2ฉบับ (ฉบับแรก เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม)

          ลิขสิทธิ์  ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ห้ามผู้ใดนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ  เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นลายลักษณ์อักษร  อนึ่ง  เนื้อหาที่ปรากฏในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

Volumn 1 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2559

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 1 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 1 Special
ฉบับพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 2 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 2 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2560

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 2 Special
ฉบับพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 3 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

 

Volumn 3 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volumn 4 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

 

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2.       เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (E-education) ค้นคว้า และวิจัย

3.       เพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป

 

เกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์

        1.  เนื้อหาของต้นฉบับมีคุณภาพตามหลักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

        2.  เนื้อหาของต้นฉบับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        3.  ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

        4.  เนื้อหาในต้นฉบับทั้งหมด ควรเกิดจากการสังเคราะห์โดยผู้เขียนเอง ไม่ได้คัดลอกหรือตัดทอนมาจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม

        5.  ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

การส่งต้นฉบับ

             1.  เขียนต้นฉบับตามระเบียบการเขียนต้นฉบับ วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

             2.  ส่งต้นฉบับมายัง http://ejs.bsru.ac.th/research/

 

กระบวนการดำเนินงาน

        1.  กองบรรณาธิการเปิดรับต้นฉบับระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม

        2.  กองบรรณาธิการประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของต้นฉบับกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการจัดรูปแบบตามเกณฑ์ของวารสาร และคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นต้น

        3.  กองบรรณาธิการออกจดหมายปฏิเสธการตีพิมพ์ไปยังผู้เขียนในกรณีที่ต้นฉบับนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางวารสารกำหนด

        4.  ในกรณีที่ต้นฉบับผ่านการพิจารณา  กองบรรณาธิการจะดำเนินการจัดส่งต้นฉบับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review)  ในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อทำการอ่านประเมินจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ต้นฉบับที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องผ่านการพิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยจำนวน 2ท่าน

        5.  กองบรรณาธิการสรุปผลการประเมินคุณภาพต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งไปยังผู้เขียน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข โดยให้ส่งต้นฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมชี้แจงการแก้ไขในตารางที่กำหนดให้มายังกองบรรณาธิการ

        6.  กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขเนื้อหา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

        7.  กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ และทำการเผยแพร่ต้นฉบับที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  (http://research.bsru.ac.th)

        8.กองบรรณาธิการดำเนินการรวบรวมต้นฉบับที่จะตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดทำวารสารฉบับร่าง

        9.กองบรรณาธิการรับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับร่างที่จัดรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงพิมพ์ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่งวารสารฉบับตีพิมพ์ดังกล่าวให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.