เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

คณะกรรมการอำนวยการ

1.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา            เกณฑ์มา                   ที่ปรึกษา

2.       รองศาสตราจารย์ปรียานุช               กิจรุ่งโรจน์เจริญ           ที่ปรึกษา

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง          สุทัศน์ ณ อยุธยา          ประธานกรรมการ

4.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา            ยืนยงชัยวัฒน์              กรรมการ

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร             โสภณาภรณ์               กรรมการ

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรพัชญ์             เจียระนานนท์             กรรมการ

7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภา                นาฏยนาวิน               กรรมการ

8.       อาจารย์สรสินธุ์                           ฉายสินสอน               กรรมการ

9.       อาจารย์ชัชนันท์                           อินเอี่ยม                   กรรมการ

10.   อาจารย์ปาริชาติ                          ม่วงศิริ                     กรรมการ

11.   อาจารย์ทักษิณา                          สุขพัทธี                    กรรมการ

12.   อาจารย์นนท์ณธี                          ดุลยทวีสิทธิ์                กรรมการและเลขานุการ

13.   นางสาวจิรภรณ์                           คล้ายวิจิตร                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ (Peer Review)

          คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายนอก)

1.       ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร                 พรมทา                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.       ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ             ศิลปสุวรรณ                มหาวิทยาลัยมหิดล

3.       ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต          เพียรชอบ                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.       รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี                มหาวิทยาลัยมหิดล       

5.       รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี             สรณสถาพร                มหาวิทยาลัยมหิดล

6.       รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย             เดชชัยศรี                   ข้าราชการบำนาญ

7.       รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์            ศิริสรรหิรัญ                มหาวิทยาลัยมหิดล       

8.       รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์พันธ์       จันทร์สว่าง                 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์          บวรกิตติ                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกร            ภู่เรืองรัตน์                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

11.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวรา           สุวรรณพิมล                มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

12.   อาจารย์ ดร.ปฐมพร                       อินทรางกูร ณ อยุธยา     มหาวิทยาลัยธนบุรี

13.   อาจารย์ ดร.ณภัทร                        พานิชการ                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.   อาจารย์ ดร.กันตวรรณ                             มีสมสาร                    นักวิชาการอิสระ

          คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ(ภายใน)

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง          สุทัศน์ ณ อยุธยา         

2.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา       ดิลกสัมพันธ์

3.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมพล            เชื้อแถว          

4.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล            สุ่นสวัสดิ์

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์           เรืองรอง         

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา            จิตรภิรมย์

7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ           ศรีดามา

8.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์                   สิงห์ขจร

9.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร             โสภณาภรณ์

10.    อาจารย์ ดร.ธรรณปพร                  หงษ์ทอง                  

11.    อาจารย์ ดร.วิทยา                        วิสูตรเรืองเดช

12.    อาจารย์ ดร.สุริยา                        พันธ์โกศล

13.    Miss Ana                                Camaligan

 

บรรณาธิการวารสาร

1.       รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง         สุทัศน์ ณ อยุธยา

2.       อาจารย์นนท์ณธี                         ดุลยทวีสิทธิ์               

    

กองบรรณาธิการ

1.       ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์      เกษตรศิริ         ข้าราชการบำนาญ,นักวิชาการอิสระ

2.       ศาสตราจารย์(กิตติคุณ) ดร.ปิยนาถ     บุนนาค          สำนักราชบัณฑิตยสภา

3.       รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ             ภักดีคำ           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.       รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง         สุทัศน์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

5.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล           บุดดาสาร        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

6.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา            ยืนยงชัยวัฒน์    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

7.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร            โสภณาภรณ์      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

8.       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ                 ตั้งจิตเจริญเลิศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9.       อาจารย์ ดร.กำธร                        จิตศิริ             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

10.   อาจารย์สรสินธุ์                           ฉายสินสอน      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

11.   อาจารย์นนท์ณธี                         ดุลยทวีสิทธิ์      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

12.   อาจารย์วรุตม์                            พลอยสวยงาม    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.