เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความลงวารสารบริหารการศึกษา มศว

ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 16 ฉบับที่ 30

-----------------------------------------------------------------------------------------

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 29

-----------------------------------------------------------------------------------------

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 15 ฉบับที่ 28

-----------------------------------------------------------------------------------------

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 14 ฉบับที่ 27

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 14 ฉบับที่ 26

-----------------------------------------------------------------------------------------

วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 13 ฉบับที่ 25

-----------------------------------------------------------------------------------------

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     บทความละ 3,000  บาท

 

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 32

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

วันที่ 30 เมษายน 2563

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รับเล่ม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 33

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563

ถึง 30 สิงหาคม 2563

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

30 กันยายน 2563

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

15 ตุลาคม 2563

รับเล่ม ปีที่ 17 ฉบับที่ 33

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

 

การส่งบทความ

            ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Windows มาทางระบบวารสารออนไลน์ และอีเมล์ somburak62@gmail.com เพื่อพิจารณาบทความเบื้องต้น ทั้งในเรื่องของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร จำนวนหน้า (10-12 หน้า) และเนื้อหาของบทความ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความ (นอกเหนือจากนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา) หลังจากได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ว ให้ผู้เขียนได้กรอกใบนำส่งบทความมาทางอีเมล์ somburak62@gmail.com ก่อนล่วงหน้า หลังจากนั้นให้ส่งใบนำส่งบทความฉบับจริงมาที่ บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 15280 หรือ 081-3165572 ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

 หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ

            1. บทความนั้น ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน

            2. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศัพท์ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานของผู้เขียนอย่างชัดเจน

            3. เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

            4. ผู้ส่งบทความต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้อมกับส่งต้นฉบับบทความมาที่อีเมล์ somburak62@gmail.com พร้อมใบนำส่งบทความ ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่

            5. บรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้ส่งบทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

            6. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบและจะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

            7. เพื่อแสดงให้เห็นว่าวารสารบริหารการศึกษา มศว มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ จึงควรอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศึกษา มศว

            ทั้งนี้ เมื่อผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์บทความแล้วจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ

 

** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารบริหารการศึกษา มศว ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้เขียนบทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ **

** บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความ แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา**

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.