เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

วารสารบริหารการศึกษา มศว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อกำหนดในการเขียนต้นฉบับ

วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

          วารสารบริหารการศึกษา มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในรูปแบบของบทความวิจัย และบทความวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาลัย

 

Download คู่มือ Version PDF ที่นี่

Download คู่มือ Version DOCX ที่นี่

 

1. บทความวิจัย (Research article)

          บทความวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เป็นบทความวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บทความวิจัยของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเผยแพร่บทความวิจัยของตนเอง

2. บทความวิชาการ (Academic article)

          บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนเองได้อย่างชัดเจน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.