เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

วารสารบริหารการศึกษา มศว

ISSN 1685-2257

วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเผยแพร่การค้นคว้า การทดลอง และการวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในเชิงวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางวิชาการระหว่างภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไป

3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย

เจ้าของ
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ
ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  แสวงศักดิ์
อาจารย์ ดร.กมล  รอดคล้าย
 
บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์
นางสาวสมวรรณ เอี่ยมวิจิตร์
นางสาวปาริฉัตร นอกตาจั่น
ออกแบบปก
นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล
 
สำนักพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีกิจพริ้นติ้ง นครปฐม
 
กำหนดออกเล่มวารสาร ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.