เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

Proceeding Download

   

                                       Nationnal                                                   International

 

  

 

 

** เรียน  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่าน เมื่อแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่าน Upload File ที่แก้ไขแล้วขึ้นมายังระบบอีกครั้ง โดยไปที่ เมนู ตรวจสอบบทความของท่าน และ ไปที่ช่อง แก้ไข

*** สำหรับท่านที่นำเสนอในรูปแบบ Poster เมื่อท่านแก้ไขบทความฉบับเต็มแล้ว ขอให้ท่าน จัดบทความในรูปแบบ Poster โดยสามารถ download รูปแบบได้ที่ เอกสาร download/รายละเอียดการจัด Poster และจัดทำตามรูปแบบ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่าน Upload file ขึ้นระบบ โดยไปที่เมนู อัพโหลดไฟล์โปสเตอร์ ทางคณะจัดงานจะดำเนินการนำข้อมูลบทความของท่านมาจัดทำ Poster ให้ท่านต่อไป

 

The 4th National & the 1st International Academic Conference

The 35th Anniversary of the Faculty of Management Science 2019

on “Sciences, Arts, and Research for Sustainable Development”

11th - 12th February 2019

At Phra Phetracha Conference Room on the 3rd floor,

Rattanathepsatri Building, Thepsatri Rajabhat University, Thailand

 

Rationale

              The faculty of Management Science, Thepsatri Rajabhat University, offers Bachelor’s and Master’s degree programs with particular missions in graduate production, research, community services, and preservation of arts and culture. The degree programs are offered in various fields, including Management, Logistics Management, Marketing, Human Resource Administration, Finance and Banking, Business Computer, Accounting, Tourism and Hotel, and Communication Arts in order to produce quality graduates with knowledge, wisdom, and social responsibility.

            National and international academic conference is one of the missions that we are earnestly committed to sharing knowledge and building academic communities in Business Administration as well as providing a platform for lecturers, academic staff, students, and the interested public. The national academic conference is held annually with collaboration from associate networks. In celebration of our 35th anniversary this year, the national and international academic conference will be held on February 11th -12th, 2019. The conference includes oral/poster presentations, exhibitions, and academic/vocational contests.

           

Objectives

            1. To offer a scholarly platform for lecturers, staff members, students, and the interested public to present their research works with potential contributions to the public.

            2. To provide a forum for discussion and experience sharing in Business Administration, Social Sciences, and Education.

            3. To strengthen academic and vocational collaboration between the Faculty of Management Science and internal and external networks.

Goals

            Quantity:  200 lecturers, staff, students, and interested persons

            Quality  :    Research works approved by peer review committee.

 

Key Performance Indicators

            1. More than 40 oral presentations

            2. 50 poster presentations

            3. More than 200 participants

 

Dates  11th – 12th February 2019

 

Venue                                                                                                                                    

Phra Phetracha Conference Room on the 3rd floor, Rattanathepsatri Building,

            Thepsatri Rajabhat University, Thailand

Procedures

            1. Prior to the Conference

                - Deliver invitation letters to all conference co-hosts.

                - Set up the organizing committee.

                - Set the time frame.

                - Promote the conference to lecturers, staff members, students, and other interested

                  persons. 

                - Have papers from students and staff members submitted for oral/poster presentations

                  for the national conference (The co-hosts are eligible to deliver 2 papers for oral

                  presentation free of charge)

                - Have one paper submitted for an oral/poster presentation for the international

                   conference.

    - Recruit peer reviewers.

            2. During the Conference

    The co-hosts are cordially invited to be:

                 - commentators in the oral presentation sessions.

     - commentators in the poster presentation sessions.

     - organizing committee.

3. After the Conference

     - File a summary report covering issues and suggestions for the next conference.

     - Present the summary report to Thepsatri Rajabhat University.

 

Evaluation

            Survey questionnaires on the participants’ opinion and satisfaction toward the conference

Expected Outcomes

            End-products

            Lecturers, staff, students, and interested persons presenting quality papers with potential contributions to teaching and community development

            Outcomes

            The participants have an arena for presenting and publishing their papers at national and international levels and are also highly satisfied with the conference.

Effects

            To strengthen academic potential of lecturers, staff, and students as well as to develop academic cooperation networks.

          

Scopes of Academic Presentations

            The presentations of research / theses / independent studies/ term papers of lecturers, staff, students, and interested persons from the public and private sectors involved in the business administration and the humanities and social sciences.

            Note:A full research paper must be reviewed by at least two reviewers and then will be printed as a conference proceeding and sent to the author in a CD form.

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.