เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

-------------------------

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาจอมบึง             

ชื่อบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา

เลขที่บัญชี 744 – 0 – 20193 - 0  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 

โดยส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ : researchmcru@gmail.com  หรือ โทรสาร: 032-261076

กรุณานำหลักฐานการชำระเงินตัวจริงมารับใบเสร็จรับเงิน ณ จุดลงทะเบียนวันในนำเสนอผลงาน

 

ค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการสามารถส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  5 มกราคม 2561 และสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่นำเสนอผลงาน (คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป)

500  บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป)

3,000  บาท

หมายเหตุ

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน ไม่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่  ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)

บัดนี้ – 7 มกราคม 2562

 

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ

วันที่ 31 มกราคม 2562

ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/ บทความวิชาการฉบับเต็ม และไฟล์ Power Point  2010 สำหรับการนำเสนอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

นำเสนอบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2562
 
---------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.