เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7

วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

-------------------------

ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            - ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2   --Download--

            - ห้อง Conference Room 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1   --Download--

สาขาการศึกษา ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            - ห้อง Training Room 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3   --Download--

            - ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4   --Download--

สาขาการศึกษา ,มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            - ห้อง Chinese Center อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4   --Download--

สขาการแพทย์แผนไทย , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            - ห้อง Training Room 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3   --Download--

สาขาสาธารณสุขศาสตร์

            - ห้อง Conference Room 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1   --Download--

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , บริหารธุรกิจ

            - ห้อง Language Laboratory 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2   --Download--

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            - ห้อง Training Room 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3   --Download--

สาขาการศึกษา

            - ห้อง Training Room 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3   --Download--

สาขาบริหารธุรกิจ

            - ห้อง Training Room 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3   --Download--

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.