เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีระดับชาติ ครั้งที่  1

“ดนตรี ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

รูปแบบของการประชุมวิชาการ

 1. การปาฐกถา/การบรรยาย/การเสวนาพิเศษ
 2. การนำเสนอผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย
 3. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี
 4. การแสดงดนตรี/ชมแหล่งวัฒนธรรมดนตรีฝั่งธนบุรี

สาขาวิชา/ประเด็นหัวข้อภายใต้การประชุม

มานุษยวิทยาดนตรี

ดนตรีวิทยา

ดนตรีศึกษา

ประวัติศาสตร์ดนตรี

ทฤษฎีดนตรี

การวิเคราะห์ดนตรี

ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

ธุรกิจดนตรี

การสอนดนตรี

การแสดงดนตรี

การประพันธ์เพลง

การผลิตดนตรี

การอำนวยเพลง

เทคโนโลยีดนตรี

ดนตรีสมัยนิยม

อุตสาหกรรมดนตรี

และการศึกษาศาสตร์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านวัฒนธรรมดนตรี ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ

 

ปฏิทินการจัดประชุม

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ลงทะเบียน

รอบที่ 1*

ลงทะเบียน

รอบที่ 2**

1.

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ธ.ค. 2562เป็นต้นไป

2.

เปิดรับลงทะเบียน

ผลงานวิชาการทางดนตรี

 • บทคัดย่อ/บทความวิชาการ
 • บทคัดย่อ/บทความวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

พร้อมอรรถาธิบาย

2 ม.ค. – 29 ก.พ. 2563

1 – 30เม.ย. 2563

3.

สิ้นสุดการรับลงทะเบียน

29 ก.พ. 2563

30เม.ย. 2563

4.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

1 – 31มี.ค. 2563

1 – 31พ.ค. 2563

5.

แจ้งผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

1 – 5เม.ย. 2563

1 – 5มิ.ย. 2563

6.

แก้ไขผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

6 – 19เม.ย. 2563

6 – 18มิ.ย. 2563

7.

ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์

19 เม.ย. 2563

18มิ.ย. 2563

8.

ประชุมวิชาการ

17 ก.ค. 2563

หมายเหตุ

* ลงทะเบียนรอบที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563

** ลงทะเบียนรอบที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30เม.ย. 2563

            ***ส่งผลงานในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อผลงานเป็นชื่อ/นามสกุลของตนเอง และ Upload ในระบบลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/musiccon/

****ชำระค่าลงทะเบียนให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายเชาวน์มนัส
ประภักดี และ/หรือ นางสาวณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ และ/หรือ นางสาวสุพัตรา  วิไลลักษณ์ เลขที่บัญชี 427-038459-7
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

***** ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการ upload หลักฐานการชำระเงินในระบบลงทะเบียน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนรอบที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

 • ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                           คนละ   2,500 บาท
 • นิสิต นักศึกษา                                                   คนละ   2,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

·ลงทะเบียนรอบที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30เม.ย. 2563

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

 • ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                           คนละ   3,000 บาท
 • นิสิต นักศึกษา                                                   คนละ   2,500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

·ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 17 ก.ค. 2563

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป          คนละ   300 บาท
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.