เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประชุมวิชาการ
เจ้าภาพร่วม
 - คู่มือผู้ส่งบทความ
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การประชุมวิชาการ

วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4

The 7th National & The 4th International Academic Conference

"Academic Thepsatri Management Science"

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

*************************************************************************

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลการประชุม

 
Conference Infomation  

รูปแบบการจัดบทความ (ภาษาไทย)

Research article Template (Thai)

รูปแบบการจัดบทความ (ภาษาอังกฤษ)

Research article Template (English)

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

Referencing Style Guide APA 6th edition Style

 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7th edition

Referencing Style Guide APA 7th edition Style

 

คู่มือผู้ส่งบทความ

Manual

 
 

** หมายเหตุ การจัดบทความไม่เกิน 12 หน้า

   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.