เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประชุมวิชาการ
เจ้าภาพร่วม
 - คู่มือผู้ส่งบทความ
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การประชุมวิชาการ

วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4

The 7th National & The 4th International Academic Conference

"Academic Thepsatri Management Science"

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------

 

หน่วยงานภายใน

1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงานภายนอก

1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

11. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

12. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

13. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

17. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

20. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

22. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

23. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

24. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

25. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

26. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

27. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

28. Mara University of Technology สาขา Kedah ประเทศมาเลเซีย

29. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย

30. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

31. มหาวิทยาลัย HUTECH ประเทศเวียดนาม

32. Thai Nguyen University of Economics and Business Administration, Vietnam

 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.