เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประชุมวิชาการ
เจ้าภาพร่วม
 - คู่มือผู้ส่งบทความ
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 391-4-16602-4เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

  1. ชื่อบัญชี น.ส.ณัฏฐชา หน่อทอง และ น.ส.ปวีณา ทรัพย์นิมิตร
  2. ต้องชำระค่าลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน นับแต่ส่งบทความเข้าสู่ระบบ 
  3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน

**เนื่องจากระบบการอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินมีปัญหา ขอให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

 

      4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  แต่สามารถส่งผู้แทนนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมได้

      5. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีบทความวิจัยของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากต้องนำค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย

      6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

 

 

*****************************************************************************************

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ข้อมูลการประชุม 

 

Conference Infomation

 

รูปแบบการจัดบทความ (ภาษาไทย)

Research article Template (Thai)

รูปแบบการจัดบทความ (ภาษาอังกฤษ)

Research article Template (English)

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

Referencing Style Guide APA 6th edition Style

 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7th edition

Referencing Style Guide APA 7th edition Style

 

คู่มือผู้ส่งบทความ

Manual

 
 

** หมายเหตุ การจัดบทความไม่เกิน 12 หน้า

   
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.