เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประชุมวิชาการ
เจ้าภาพร่วม
 - คู่มือผู้ส่งบทความ
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การประชุมวิชาการ

วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4

The 7th National & The 4th International Academic Conference

"Academic Thepsatri Management Science"

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------

 

หลักการและเหตุผล

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการธุรกิจดิจิทัล) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

         การจัดประชุมวิชาการถือเป็นภารกิจและกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  

          ทั้งนี้ ในปี 2565 จึงได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4” ขึ้น  ระหว่างวันที่  26–27พฤษภาคม  2565  ในรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยชั้นเรียน

          3. เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก

 

เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ  มีบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง

          เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. มีบทความวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบทความวิจัยชั้นเรียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นำเสนอภาคบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 50 เรื่อง

         2. มีผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยหลากหลาย ทั้งอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นักวิชาการ นักวิชาชีพ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         3. มีภาคีเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกร่วมเป็นเจ้าภาพ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

 

สถานที่ 

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

รูปแบบการนำเสนอ

          นำเสนอรูปแบบการบรรยาย (Oral Presentation)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

 

ค่าลงทะเบียน

 1. ผู้นำเสนอทั่วไป (ภาษาไทย)                                           1,500   บาท/เรื่อง 
 2. ผู้นำเสนอทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ)                                  3,000   บาท/เรื่อง
 3. ผู้นำเสนอที่เป็นอาจารย์และบุคลากรของคณะ                       1,200   บาท/เรื่อง
 4. ผู้นำเสนอที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาไทย)                 1,000   บาท/เรื่อง       
 5. ผู้นำเสนอที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาษาต่างประเทศ)       1,500   บาท/เรื่อง       
 6. ผู้เข้าร่วมประชุม/ฟังทุกประเภท (ไม่นำเสนอ)                          500   บาท  

 

เงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน

 1. โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 391-4-16602-4
  ชื่อบัญชี น.ส.ณัฏฐชา หน่อทอง และ น.ส.ปวีณา ทรัพย์นิมิตร
 2. ต้องชำระค่าลงทะเบียนไม่เกิน 7 วัน นับแต่ส่งบทความเข้าสู่ระบบ 
 3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่http://ejs.bsru.ac.th/tru_con
 4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  แต่สามารถส่งผู้แทนนำเสนอหรือเข้าร่วมประชุมได้
 5. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน กรณีบทความวิจัยของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากต้องนำค่าลงทะเบียนเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย
 6. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

 

กำหนดการ

- ปิดรับบทความวิจัย  วันที่  30  เมษายน  2565

ประกาศรายชื่อและลำดับการนำเสนอบทความวิจัย  วันที่  15  พฤษภาคม 2565


การส่งบทความวิจัย

         1. บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนด  โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบทความ และรับผิดชอบด้านจริยธรรมด้วยตนเอง  

         2. ลงทะเบียนและส่งบทความต้นฉบับ ให้ส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.doc*และ ***.PDFโดยเข้าลงทะเบียนส่งบทความและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/tru_con

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลผลิต           คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผลงานวิจัยนำเสนออย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติงาน การเรียนการสอน การพัฒนาชุมชน สังคม

         ผลลัพธ์           ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก

         ผลกระทบ        เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย 

 

************

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลการประชุม

Conference Infomation

 

รูปแบบการจัดบทความ (ภาษาไทย)

Research article Template (Thai)

รูปแบบการจัดบทความ (ภาษาอังกฤษ)

Research article Template (English)

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

Referencing Style Guide APA 6th edition Style

 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7th edition

Referencing Style Guide APA 7th edition Style

 

คู่มือผู้ส่งบทความ

Manual

 
       
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.