เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

กำหนดการปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ผ่านระบบอนไลน์เท่านั้น
***ไม่รับส่งบทความ ในรูปแบบเอกสาร

ตั้งแต่ วันนี้
ถึง  31 มกราคม พ.ศ.2560

การแจ้งผลการพิจารณา

ภายใน 31 มีนาคม พ.ศ.2560

การส่งบทความฉบับแก้ไข
กลับมายังกองบรรณาธิการ

ภายใน 21 เมษายน พ.ศ.2560

เผยแพร่

ภายใน มิถุนายน พ.ศ.2560

 
 *หมายเหตุ : 1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
 
2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารเปิดรับ
 
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.