เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

กระบวนการดำเนินงาน เกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์ ระเบียบการเขียนและส่งต้นฉบับ วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในลักษณะบทความวิชาการ และบทความวิจัย มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2ฉบับ (ฉบับแรก เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม)

          ลิขสิทธิ์  ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ห้ามผู้ใดนำข้อความทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ้ำ  เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นลายลักษณ์อักษร  อนึ่ง  เนื้อหาที่ปรากฏในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

Volume 1 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2559

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 1 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 1 Special
ฉบับพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 2 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2560

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 2 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม- ธันวาคม 2560

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 2 Special
ฉบับพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2560

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 3 No.1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

 

Volume 3 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

 

Volume 4 No.1
ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2562

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 4 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 5 No.1
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 5 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

 

Volume 6 No.1
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2564

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

Volume 6 No.2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

⇒ ดาวน์โหลด ⇐

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.