เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

ผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารบริหารการศึกษา มศว

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์                            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก                                มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา                              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ เรือเอก ดร.อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา แสวงศักดิ์                              มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์                   มหาวิทยาลัยปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์  เกษรแพทย์                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ์                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน          มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอี่ยม                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  บุญส่ง                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล                       มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ นิภา  ศรีไพโรจน์                                    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ  สุภากิจ                                   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตัณฑ์เจริญรัตน์                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์  เศรษฐขจร                        มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก ดร.ดิฐภัทร  บวรชัย           โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยศริน สัตยารักษ์              มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล                    มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารดี  อนันต์นาวี                             มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  พานิช                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์                               มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  ดวงแก้ว                               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม                                  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์                              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย                                มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.มารศรี สุธานิธิ                                                มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ราชันย์ บุญธิมา                                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.สมชาย  เทพแสง                                           มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ปรียานุช  สถาวรมณี                                       มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ดร.สรภัคสรณ์  ฉัตรกมลทัศน์                                มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์ ดร.ศรัณยา  แสงหิรัญ                                          วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.