เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

วารสารบริหารการศึกษา มศว

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการส่งบทความลงวารสารบริหารการศึกษา มศว

ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     บทความละ 3,000  บาท

 

กำหนดการดำเนินงานของวารสารบริหารการศึกษา มศว.

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม -มิถุนายน

วัน เดือน ปี

เปิดรับบทความ ปีที่ 18 ฉบับที่ 34

ผ่านระบบออนไลน์

เดือน มกราคม – มีนาคม

 

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม –ธันวาคม

วัน เดือน ปี

เปิดรับบทความ ปีที่ 18 ฉบับที่ 35

ผ่านระบบออนไลน์

เดือน กรกฎาคม – กันยายน  

 

รายการ

การดำเนินงาน

การพิจารณาบทความและการออกใบตอบรับการตีพิมพ์ของวารสารฉบับที่ 1และฉบับที่ 2

- หลังจากได้รับบทความของผู้วิจัยแล้วทางบรรณาธิการ/กองบรรณาธิการจะดำเนินการพิจารณาบทความและสามารถออกใบตอบรับการตีพิมพ์ได้ภายในกรอบระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้วิจัยสมัครและส่งบทความมาตามที่ลิงค์

http://ejs.bsru.ac.th/eduswujournal/

2. บรรณาธิการพิจารณาเนื้อหาและการจัดพิมพ์ตามรูปแบบของวารสาร (ในลำดับแรก)

3.เมื่อผ่านการพิจารณาผู้วิจัยชำระค่าธรรมเนียม

4. จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2ท่านพิจารณาคุณภาพของบทความ

5.แจ้งผลการพิจารณาเพื่อปรับแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

6.ผู้วิจัยแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาต้องผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมด้วย

7. บรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข/ความถูกต้อง

8.การตรวจสอบผ่าน ออกใบตอบรับการตีพิมพ์

9.จัดพิมพ์เล่มวารสารและเผยแพร่

 

การส่งบทความ

          ผู้เขียนต้องส่งต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Windows มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comเพื่อพิจารณาบทความเบื้องต้น ทั้งในเรื่องของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร จำนวนหน้า 10-12 หน้า และเนื้อหาของบทความที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร (นอกเหนือจากนั้นให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา) หลังจากได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ว ให้ผู้เขียนได้กรอกใบนำส่งบทความมาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนล่วงหน้า หลังจากนั้นให้ส่งใบนำส่งบทความฉบับจริงมาที่ บรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6495000ต่อ 15280 หรือ 081-3165572 ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพฯ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาบทความ

          1.บทความนั้น ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน

          2. ต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศัพท์ พร้อมวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถานที่ทำงานของผู้เขียนอย่างชัดเจน

          3.เนื้อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที่พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

          4. ผู้ส่งบทความต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการส่งบทความ 3,000บาท ต่อ 1บทความ พร้อมกับส่งต้นฉบับบทความมาที่อีเมล์ somburak62@gmail.comพร้อมใบนำส่งบทความ ซึ่งจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้รับการตีพิมพ์หรือไม่

          5. บรรณาธิการจะออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้ส่งบทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

          6.บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบและจะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

          7. เพื่อแสดงให้เห็นว่าวารสารบริหารการศึกษา มศว มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาในการเป็นแหล่งเผยแพร่บทความ จึงควรพิจารณาอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศึกษา มศว

 

ทั้งนี้ เมื่อผู้เขียนได้รับการตีพิมพ์บทความแล้วจะได้รับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ จำนวน 1ฉบับ

 

 

** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารบริหารการศึกษา มศว ฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นเฉพาะผู้เขียนบทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ **

** บทความที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ ของภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความ แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา**

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.