เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2

 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ทัศนะ และประสบการณ์ ในลักษณะของบทความวิชาการและบทความวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจ ในด้านสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565
ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2565
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2565

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.