เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2

 

 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

              วารสารบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ทัศนะ และประสบการณ์ ในลักษณะของบทความวิชาการและบทความวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจ ในด้านสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม)

 

       ขั้นตอนการดำเนินการในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม – เมษายน 2565

วัน - เดือน - ปี

ส่งบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

การพิจารณาบทความเบื้องต้น โดยกองบรรณาธิการ

ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565

ถึง วันที่ 15 เมษายน 2565

กองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข/
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ

ตั้งแต่ วันที่ 16 เมษายน 2565

ถึง วันที่ 24 เมษายน 2565

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2565

ถึง วันที่ 30 เมษายน 2565

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

วันที่ 30 เมษายน 2565

 

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2565

วัน - เดือน - ปี

ส่งบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2565

ถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2565

การพิจารณาบทความเบื้องต้น โดยกองบรรณาธิการ

ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565

กองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข/
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ

ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2565

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

ตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

 

 

 

กำหนดการฉบับที่ 3

ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565

วัน - เดือน - ปี

ส่งบทความ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2565

การพิจารณาบทความเบื้องต้น โดยกองบรรณาธิการ

ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2565

กองบรรณาธิการตรวจสอบการแก้ไข/
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการ

ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2565

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

ตั้งแต่ วันที่ 25 ธันวาคม 2565

ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.