เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

รายชื่อเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

“Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”

วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4

อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-----------------------------

 

1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

2. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

9. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

11. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

14. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

15. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

20. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

21. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

22. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

23. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

24. คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

25. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

27 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

28. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

29. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

30. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

31. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

32. UNIVERSITY TEKNOLOGI MARA(UITM) ประเทศมาเลเซีย

33. SARJANAWIYATA TAMANSISWA (UST) ประเทศอินโดนีเซีย

34. UNIVERSITAS SEBELASMARET (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.