เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

วิธีการจัดทำบทความวิจัย

 

บทความวิจัยที่ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) ทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation)  และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) มีความยาว 8 - 10 หน้ากระดาษ A4  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSKกรณีตัวเลขให้ใช้เลขสากล (อารบิก) เท่านั้น โดยมีหัวข้อตามที่กำหนด ดังนี้

         1. ส่วนข้อมูลผู้เขียนผลงาน

             1.1 ชื่อบทความ : ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

             1.2 ชื่อผู้เขียน :ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

             1.3 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)

             1.4 ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี)  คณะวิชา สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด  (สำหรับจัดทำเชิงอรรถ)

         2. ส่วนเนื้อเรื่อง

             2.1 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4) โดยมี

คำสำคัญ (Key word) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 2 - 5 คำ

             2.2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

             2.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

             2.4 ขอบเขตของการวิจัย

             2.5 นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)

             2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี)

             2.7 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)

             2.8 วิธีดำเนินการวิจัย

                   - ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                   - เครื่องมือการวิจัย

                   - การเก็บรวบรวมข้อมูล

                   - การวิเคราะห์ข้อมูล

             2.9  ผลการวิจัย

             2.10 อภิปรายผล

             2.11 ข้อเสนอแนะ

             2.12 เอกสารอ้างอิง

         3. วิธีการพิมพ์

             3.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ  ด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว   ด้านล่างและด้านขวา 1 นิ้ว

             3.2 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 หนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า ระหว่างชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เว้น 1 บรรทัด

             3.3 ชื่อผู้เขียนบทความวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี)  ขนาด 14 หนา  พิมพ์ต่อจากชื่อบทความภาษาอังกฤษ โดยเว้น 1 บรรทัด และจัดชิดขวา

             3.4 เชิงอรรถ ประกอบด้วย ตำแหน่งทางวิชาการ/ตำแหน่งงาน คณะวิชา สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่สังกัด ขนาด 12 ปกติ  ให้ปรากฏหน้าเดียวกันกับชื่อบทความและชื่อผู้เขียน

             3.5 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ขนาด 16 หนา จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ  ใช้คำว่า “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT”  ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ขนาด 14 ปกติ

             3.6 หัวข้อของบทความ เช่น วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ  และเอกสารอ้างอิง  ใช้ขนาด 14 หนา จัดชิดด้านซ้าย    ส่วนเนื้อเรื่องของบทความ ขนาด 14 ปกติ จัดตัวอักษรแบบกระจายเสมอหน้า-หลัง

             3.7 การย่อหน้าเนื้อหา  เว้นระยะแปดตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่เก้า

             3.8 การพิมพ์ตาราง   แต่ละตารางจะต้องมีหมายเลขกำกับ จาก 1 ไปจนจบบทความ พิมพ์หมายเลขลำดับของตารางและชื่อตารางไว้ในบรรทัดเดียวกัน  โดยพิมพ์ไว้ด้านบนตารางและชิดขอบซ้ายของหน้ากระดาษ

             3.9 การใส่ภาพประกอบ  แต่ละภาพต้องมีหมายเลขกำกับ จาก 1 ไปจนจบบทความ โดยพิมพ์หมายเลขลำดับของภาพและคำอธิบายภาพไว้ในบรรทัดเดียวกัน

             3.10 การอ้างอิงในเนื้อหา โดยใช้ระบบ APA 6 edition

             3.11 เอกสารอ้างอิง เฉพาะที่ปรากฏในบทความเท่านั้น โดยใช้ระบบ APA แยกเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  โดยเรียงลำดับตามอักษร ให้พิมพ์แต่ละรายการที่อ้างอิงชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้ามีข้อความที่จะต้องพิมพ์ต่อจากบรรทัดแรกให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อหน้าเว้นระยะแปดตัวอักษร เริ่มพิมพ์ตัวอักษรที่เก้า

             การอ้างอิงหนังสือหลายเล่มที่มีผู้แต่งเป็นชื่อเดียวกันให้เรียงลำดับตามปีที่พิมพ์ จากค่าเลขน้อยไปหาค่าเลขมาก  ถ้าปีที่พิมพ์ซ้ำกันให้เรียงตามลำดับอักษรของชื่อเรื่อง  กรณีไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ให้เรียงไว้หลังรายการที่ปรากฏปีที่พิมพ์  การลงชื่อผู้แต่งกรณีนี้ ให้ลงชื่อผู้แต่งเฉพาะเล่มแรก ส่วนเล่มต่อๆ ไปให้ขีดเส้นเท่ากับแปดตัวอักษรแทนชื่อผู้แต่ง แล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาค

         4. การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)

             4.1 ผู้เสนอผลงานต้องเตรียมไฟล์ Power pointและไฟล์รูปแบบอื่นๆ (ถ้ามี) มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำห้องก่อนถึงช่วงเวลานำเสนอผลงาน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  โดยทางคณะผู้จัดจะเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์ประจำห้องบรรยาย สำหรับอุปกรณ์นอกเหนือจากนี้ ต้องแจ้งให้ผู้จัดทราบช่วงตอบรับการเสนอผลงาน

             4.2 จะต้องนำเสนอผลงานด้วยตนเอง และตอบข้อซักถามในเวลาที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา พร้อมรอรับมอบเกียรติบัตร

             4.3 นำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที วิจารณ์และซักถามไม่เกิน 10 นาที  (รวมไม่เกิน 20 นาที)

         5. การจัดทำบทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

             ทางคณะผู้จัดจะดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80 x120 ซม.  และนำไปติดให้ก่อนวันเสนอผลงาน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท)  โดยผู้นำเสนอต้องจัดพิมพ์ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ขนาด 16 point ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4  ส่งมายังคณะผู้จัด  ได้แก่

             5.1 ชื่อบทความวิจัย

             5.2 ชื่อผู้วิจัย

             5.3 บทคัดย่อภาษาไทย (กรณีนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ)

             5.4 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

             5.5 วัตถุประสงค์การวิจัย

             5.6 วิธีดำเนินการวิจัย

             5.7 ผลการวิจัย

             5.8 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

             5.9 ข้อเสนอแนะ

         ทั้งนี้ อาจปรับเปลี่ยนหัวข้อตามความเหมาะสม  กรณีที่มีภาพ แผนภูมิหรือแผนภาพ ให้ส่งเป็นไฟล์ชนิด .JPG มีความละเอียดสูง save แยกมาต่างหาก และให้จัดส่งไฟล์ภาพถ่ายผู้วิจัยแต่งกายสุภาพ ชนิด .JPGจำนวน 1 ภาพ

      6.  การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

           ผู้นำเสนอต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ติดโปสเตอร์ของตนเอง  ในช่วงเวลาที่กำหนดให้เพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และรอรับมอบเกียรติบัตร

      หมายเหตุ  กรณีไม่มานำเสนอผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และริบเกียรติบัตร

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.