เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”

วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

 

Download   รายละเอียดโครงการ

 

Download  template-fullpaper (Thai)

 

Download  template-fullpaper (English)

 

Download รายละเอียดการจัด Poster

 

Download รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition

 

 แจ้งชื่อในการออกใบเสร็จรับเงิน

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.