เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

การส่งบทความวิจัย

         บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำและเนื้อหาของตนเอง)  โดยลงทะเบียน และส่งบทความต้นฉบับเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.doc*และ ***.PDFมาที่ http://m-journal.tru.ac.th/

 

กำหนดการส่งผลงาน

          ผู้สนใจที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

 

กำหนดระยะเวลาการส่งบทความ

วัน - เวลา

รับบทความวิจัย

1 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย

30 ธันวาคม 2562

ประกาศผลที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ

14 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข สื่อนำเสนอ หรือโปสเตอร์

31 มกราคม 2563

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

Activities

Date

Paper Submission.

1 November 2019

Paper Submission Deadline.

30 December 2019

Announcing the results that have been selected for presentation.

14 January 2020

Deadline for resubmitting revised paper.

31 January 2020

Date of Conference.

13 - 14 February 2020

 

การลงทะเบียน

          ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาที่

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          เลข 321 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี15000

          โทรศัพท์/โทรสาร 0 3642 1448  เบอร์มือถือ 0 90008 4248

          อีเมล์ journal.mstru@gmail.com

          หรือ http://m-journal.tru.ac.th/

 

         ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ก่อนวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

หลังวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

1,000  บาท

  1,500 บาท

 

หมายเหตุ    1. หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนำเสนอภาคบรรยาย (ฟรี จำนวน 2 เรื่อง) โดยไม่ต้องเสีย

                      ค่าลงทะเบียน            

                 2. กรณีนำเสนอภาคโปสเตอร์ จ่ายค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์เพิ่ม จำนวน 500 บาท

 

         ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ก่อนวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

หลังวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

USD 80 
2,400 บาท

      USD 100

       3,000 บาท

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.