เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง”

Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

วันที่ 13 ก.พ. 63

กิจกรรม

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 09.45 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ

แนะนำภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ พร้อมมอบของที่ระลึก (ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดไทย)

10.00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรม และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 12.55 น.

ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติ

12.00 – 15.00 น.

- การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22)

13.00 – 16.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ห้องนำเสนอ 24/201, 24/202, 24/203, 24/204

ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

13.00 – 15.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยประจำโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคาร

รัตนเทพสตรี

 

วันที่ 13 ก.พ. 63

กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 :

“ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจทางการเกษตร”

ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 10.30 น.

การนำเสนอแผนธุรกิจ

10.30 – 10.45 น.

พิธีเปิด

10.45 – 16.00 น.

การนำเสนอแผนธุรกิจ (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

16.30 น.

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ

         

วันที่ 14 ก.พ. 63

กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการระดับนานาชาติ และ

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ

ห้องนำเสนอ 24/201, 24/202,24/203  ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

 

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับนานาชาติ

ห้องนำเสนอ 24/204, 24/207 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 10.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยประจำโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคาร

รัตนเทพสตรี

 

วันที่ 14 ก.พ. 63

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมจับฉลากลำดับการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี)

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด

09.45 – 11.30 น.

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

11.30 – 12.00 น.

คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประกวด

13.00 น.

ประกาศผลการประกวดมารยาทไทย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.