เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่  5430/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

นานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019

“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

-------------

          ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยมีรายนามและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

         1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง                          ประธานกรรมการ

         1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล                   กรรมการ

         1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพิ่มศิริ                         กรรมการ

         1.4 อาจารย์ ดร.อุษณี จิตติมณี                                กรรมการ

          หน้าที่  ให้คำปรึกษา วางแผน กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดจนอำนวยการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะกรรมการดำเนินงาน

1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์

          1.1ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล                   ประธานกรรมการ

          1.2 อาจารย์กานต์ เชื้อวงศ์                                         รองประธานกรรมการ

          1.3 อาจารย์พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม                                      กรรมการ

          1.4 นางสาวสุจิรา สาหา                                             กรรมการ

          1.5 นางสาวพรพรรณ นิยมจันทร์                                 กรรมการ

          1.6 นายประเสริฐ บัวคลี่                                             กรรมการ

          1.7 นายกฤษณ ชูเชื้อ                                                กรรมการ

          1.8 นายสมพล สมดี                                                   กรรมการ

          1.9 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์                         กรรมการ

          1.10 นางภูมาดา ผลนิโครธ                                      กรรมการและเลขานุการ

          1.11 นางสาวขนิษฐา สุกใส                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายต้อนรับภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งป้ายบอกสถานที่จัดการประชุม

                   2. จัดแถลงข่าวและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ก่อน ระหว่างและหลังการจัดประชุมวิชาการ

                   3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

                   4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

                   5. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ของแต่ละพื้นที่ที่มีกิจกรรม

                   6. ดำเนินการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์

2. ฝ่ายปฏิคม

          2.1 รองศาสตราจารย์สาคร กล้าหาญ                         ประธานกรรมการ

          2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวิไล โกษะโยธิน             รองประธานกรรมการ

          2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชา  ศัยยกุล                          กรรมการ

          2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมราภรณ์ เพชรวาลี                กรรมการ         

          2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญลักษณ์ ศุภนาม              กรรมการ

          2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิราวรรณ สมหวัง              กรรมการ

          2.7 อาจารย์ ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์                   กรรมการ

          2.8 อาจารย์จารุมาศ รักทองหล่อ                               กรรมการ

          2.9 Mrs.Jocelyn  Broughton                                  กรรมการ

          2.10 อาจารย์พิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา               กรรมการและเลขานุการ

          2.11 นางสาวจินตนา การสี                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. ดูแลตัวแทนเจ้าภาพร่วมจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ

                   2. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

                   3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล

          3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพิ่มศิริ                                ประธานกรรมการ

          3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดาพรรณ ปานทองคำ             รองประธานกรรมการ

          3.3 อาจารย์กรพินธุ์  กลิ่นเกษร                                        กรรมการ

          3.4 อาจารย์ภาณุพันธุ์ เพิ่มเปี่ยม                                      กรรมการ

          3.5 นางรจนา พุฒหอม                                                    กรรมการและเลขานุการ

          3.6 นางสาวสุจิรา สาหา                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และป้ายชื่อ

                   2.ประจำโต๊ะลงทะเบียน รับลงทะเบียน และแจกเอกสาร

                   3. จัดทำใบ Certificateสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย

                   4. แจก และจัดเก็บแบบประเมินผล

                   5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ

          4.1 นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ                              ประธานกรรมการ

          4.2 นายคนึง  สลุงโครพ                                          รองประธานกรรมการ

          4.3 นางสาวพรพรรณ นิยมจันทร์                              กรรมการ

          4.4 นายธนัท เกตุทิพย์                                            กรรมการ

          4.5 นายธนาเดช  สอนประภา                                 กรรมการ

          4.6 นายพันธ์ทิพย์ หน่อนาคำ                                  กรรมการ                            

          4.7 นายบุญเที่ยง วงอินจันทร์                               กรรมการ

          4.8 นายคะเณ สลุงโครพ                                        กรรมการ

          4.9 นายพีระพงศ์ พินทอง                                       กรรมการ

          4.10 นายอนุพล แจ่มศรี                                         กรรมการ

          4.11 นายศักดิ์ไชย  ไวยวารี                                   กรรมการ

          4.12 นายประสิทธิ์ เบญจวรเดชกุล                        กรรมการ

          4.13 นายสมศักดิ์  เที่ยงธรรม                                 กรรมการ

          4.14 นายเหรียญทอง ยาทา                                  กรรมการ

          4.15 นายวันชัย น้อยโฮม                                      กรรมการ

          4.16 นายสมชาย ระหงส์                                      กรรมการ

          4.17 นายกฤษฏิ์อริยญชย์  สินสุวรรณ                  กรรมการ

          4.18 นายทรงกลด พรรษา                                    กรรมการ

          4.19 นายสุวรรณ เจริญศักดิ์                                  กรมการ

          4.20 นางพัชรี  น้อยโฮม                                       กรรมการ

          4.21 นายสมัคร กลิ่นสอาด                                    กรรมการและเลขานุการ

          4.22 นางสาววันดี ลือพงษ์                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. จัดเตรียมตกแต่งสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่

                   2. ประสานงานยานพาหนะในงานทั้งหมด

                   3. ติดต่อยานพาหนะรับ-ส่ง และระบบจราจร ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม

                   4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. ฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

          5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล                   ประธานกรรมการ

          5.2 อาจารย์เยาวนาถ บางศรี                                 รองประธานกรรมการ

          5.3 อาจารย์นฤมลวรรณ สุขไมตรี                             กรรมการ

         5.4 อาจารย์กฤษณะ ย้อมสี                                    กรรมการ

         5.5 อาจารย์ ดร.สาวิตรี จูเจี่ย                                 กรรมการ

          5.6 อาจารย์จิตรลดา รอดพลอย                              กรรมการ

          5.7 อาจารย์อรวรรณ แท่งทอง                                กรรมการ

          5.8 นางสาวยุรนันท์ คำโพธิ์                                   กรรมการและเลขานุการ

          5.9 นางสาวกาญจนา เจริญศักดิ์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร นักวิชาการ นักวิจัยที่มานำเสนอผลงานวิจัย และผู้ร่วมการประชุม

                   2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

6. ฝ่ายการเงิน และพัสดุ

          6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพิ่มศิริ                         ประธานกรรมการ

          6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล                   รองประธานกรรมการ

          6.3 นางสาวขนิษฐา สุกใส                                     กรรมการ

          6.4 นางสาวปวีณา ทรัพย์นิมิตร                               กรรมการและเลขานุการ

          6.5 นางสาวกาญจนา เจริญศักดิ์                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. ประสานงานด้านการเงินและพัสดุ เพื่อให้การประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

                   2. รับผิดชอบการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง การจัดการด้านการเงินต่าง ๆ

                   3. จัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ และภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

                   4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

7. ฝ่ายวิชาการ

          7.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง                         ประธานกรรมการ

          7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพิ่มศิริ                         รองประธานกรรมการ

          7.3 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชลี พวงเพ็ชร์                    กรรมการ

          7.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์               กรรมการ

          7.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์           กรรมการ

          7.6 อาจารย์ ดร.สยามล เทพทา                               กรรมการ

          7.7 รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล           กรรมการและเลขานุการ

          7.8 อาจารย์ ดร.สุกัญญา พยุงสิน                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. กำหนดรูปแบบรายการและรายละเอียดการประชุมวิชาการ กลุ่มย่อย

                   2.จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องบรรยาย และตรวจโปสเตอร์

                   3. พิจารณากลั่นกรองบทความให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการจัดทำProceeding         

                   4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8. คณะกรรมการจัดทำProceeding

          8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐชา  หน่อทอง               ประธานกรรมการ

          8.2 อาจารย์กานต์  เชื้อวงศ์                                  รองประธานกรรมการ

          8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญเลขา  มากบุญ             กรรมการ

          8.4 อาจารย์พันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม                                 กรรมการและเลขานุการ

          8.5 นางสาวสุจิรา  สาหา                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่ ออกแบบ จัดทำรูปเล่ม และแก้ไขข้อความให้ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ใน Proceeding

9. ฝ่ายพิธีการ

9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนิภา เดชพล                   ประธานกรรมการ

9.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำลอง เขตจำนันต์                   รองประธานกรรมการ

9.3 อาจารย์ ดร.โสพิศ คำนวนชัย                             กรรมการ

                9.4 อาจารย์ ดร.ไอลดา  ศราทธทัต                           กรรมการ

                9.5 อาจารย์ ดร.ภาสกร รอดแผลง                            กรรมการ

                9.6 อาจารย์หงสกุล เมสนุกูล                                  กรรมการ

                9.7 อาจารย์ ดร.ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์                         กรรมการ

                9.8 นางสาวจินตนา  การสี                                    กรรมการ

9.9 นางสาวขนิษฐา สุกใส                                     กรรมการและเลขานุการ

9.10 นายธานี วราโภ                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่

                   1. จัดเตรียมพิธีเปิด จัดรายการแสดง จัดของที่ระลึก เป็นพิธีกร

                   2. ดำเนินรายการ รับไฟล์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.