เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2

“บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society”

วันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

Download Proceeding ระดับชาติ Download Proceeding ระดับนานาชาติ

 

 

  แจ้งผู้นำเสนอภาคบรรยาย (oral) ให้ท่านนำไฟล์นำเสนอ powerpoint มาเอง และสามารถนำมาลงเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องนำเสนอได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ในวันที่ 13 ก.พ. 63 และเวลา 08.00 น. ในวันที่ 14 ก.พ. 63  (8 ก.พ. 63)

  ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ และดาวน์โหลดใบตอบรับ

       (คลิ๊กที่นี้)  (31 ม.ค. 63)

 ดาวน์โหลดใบตอบรับและแจ้งผลการพิจารณาบทความ ภาคโปสเตอร์ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามด้านของงานวิจัย และลำดับ ตามในประกาศผลการคัดเลือก [ ด้านบริหารธุรกิจ ] , [ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ] , [ ด้านวิจัยในชั้นเรียน (23 ม.ค.63)

 ดาวน์โหลดใบตอบรับและแจ้งผลการพิจารณาบทความ ภาคบรรยาย ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามห้องและลำดับ ตามในประกาศผลการคัดเลือก [ ห้องที่ 1] , [ห้องที่ 2] , [ห้องที่ 3] ,[ห้องที่ 4] , [ห้องที่ 5] , [ห้องที่ 6] , [ห้องที่ 7], [ห้องที่ 8], [ห้องที่ 9 (23 ม.ค.63)

  ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ค่ะ และส่งฉบับแก้ไขภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

  แจ้งผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ เมื่อท่านแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านจัดทำบทความฉบับโปสเตอร์ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบหัวข้อการจัดโปสเตอร์ได้ที่เมนู อกสาร downloads และอัพโหลดไฟล์ได้ที่เมนู อัพโหลดไฟล์โปสเตอร์ 

 แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบทความให้นำเสนอ ขอให้ท่านแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงทั้ง 2 ท่าน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 และส่งบทความที่แก้ไขแล้วกลับมายังระบบอีกครั้งหนึ่ง โดยไปที่เมนูตรวจสอบบทความของท่าน/แก้ไข และอัพโหลดบทความที่แก้ไขแล้ว

 ปรกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ นานาชาติ ครั้งที่ 2  รอบที่ 2 (ภาคโปสเตอร์) 

 ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ นานาชาติ ครั้งที่ 2  รอบที่ 1 (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์

  ผู้ส่งบทความสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ทางระบบ http://ejs.bsru.ac.th/tru5/th/ ที่เมนู ตรวจสอบบทความของท่าน

 

หลักการและเหตุผล

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

         การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ในปี 2563 จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ขึ้นระหว่างวันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 2563  โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร และสาธารณชน

       2. เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

       3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

 

เป้าหมาย

         เชิงปริมาณ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 400 คน  

         เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 40 เรื่อง

         2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 50 เรื่อง

         3. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 400 คน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วัน 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

สถานที่  

         ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลผลิต  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในการนำเสนออย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชน สังคม

 

           ผลลัพธ์   ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมาก

           ผลกระทบ  เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

          การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          หมายเหตุ :บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceedingของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี

 

การส่งบทความวิจัย

         บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำและเนื้อหาของตนเอง)  โดยลงทะเบียน และส่งบทความต้นฉบับเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.doc*และ ***.PDFมาที่ http://m-journal.tru.ac.th/

 

กำหนดการส่งผลงาน

       ผู้สนใจที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

 

กำหนดระยะเวลาการส่งบทความ

วัน - เวลา

รับบทความวิจัย

1 พฤศจิกายน 2562

วันสุดท้ายของการรับบทความวิจัย

30 ธันวาคม 2562

ประกาศผลที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ

14 มกราคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับแก้ไข สื่อนำเสนอ หรือโปสเตอร์

31 มกราคม 2563

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

Activities

Date

Paper Submission.

1 November 2019

Paper Submission Deadline.

30 December 2019

Announcing the results that have been selected for presentation.

14 January 2020

Deadline for resubmitting revised paper.

31 January 2020

Date of Conference.

13 - 14 February 2020

 
 
การลงทะเบียน

          ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม มาที่

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          เลข 321 ถนนนารายณ์มหาราช  ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี15000

          โทรศัพท์/โทรสาร 0 3642 1448  เบอร์มือถือ 0 90008 4248

          อีเมล์ journal.mstru@gmail.com  หรือ http://m-journal.tru.ac.th/

 

         ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ก่อนวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

หลังวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

1,000  บาท

  1,500 บาท

 

หมายเหตุ    1. หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนำเสนอภาคบรรยาย (ฟรี จำนวน 2 เรื่อง) โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน            

                   2. กรณีนำเสนอภาคโปสเตอร์ จ่ายค่าจ้างจัดทำโปสเตอร์เพิ่ม จำนวน 500 บาท

 

         ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ก่อนวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

หลังวันที่

15 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

USD 80 

2,500 บาท

USD 100

3,000 บาท

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

          1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชื่อบัญชี ผศ.ธนิดา ภู่แดง บัญชีเลขที่ 988-000-693-8 ประเภทออมทรัพย์

          2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานกา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.