เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
ISSN 1906-8824

 

 

วัตถุประสงค์    1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงาน

วิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                        2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง  วิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

 

เจ้าของ                          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

บรรณาธิการ                  ผศ.ธนิดา                 ภู่แดง               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ            ผศ.วนิดา                 เพิ่มศิริ              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                      ผศ.พรรณนิภา          เดชพล             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                      อาจารย์นุจชรา          บุญถนอม         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                      อาจารย์จิตราพร       งามเนตร           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                      อาจารย์ชญานุตม์      บุญพระเกศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                      อาจารย์กุสุมา           เรืองพัฒนากุล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                      อาจารย์วิภาศิริ         แจ้งแสงทอง      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

กองบรรณาธิการ                 ศ.ประดิษฐ์              พงศ์ทองคำ      128/13 ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

                                       รศ.ดร.นันทนา          แจ้งสุวรรณ์     114 ม.1 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

                                       รศ.ดร.สมเดช           มุงเมือง          421 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

                                       รศ.ดร.กุลชลี            พวงเพ็ชร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                       รศ.ดร.พนิตสุภา        ธรรมประมวล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                       รศ.ดร.ปาจรีย์           ผลประเสริฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                       รศ.ดร.สุทธินันทน์     พรหมสุวรรณ   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                                       รศ.ปราณี                 ตันประยูร        มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                                       ผศ.ดร.บรรจง           เจริญสุข         มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                                       ผศ.ดร.โสภาพร         กล่ำสกุล        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                       ผศ.ดร.ชมนาด          มั่นสัมฤทธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                       ผศ.ดร.ณัฏฐชา         หน่อทอง        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         

                                       ผศ.เสาวณี               ใจรักษ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                       ผศ.ปานตา               พิริยะจิตตะ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                     

                                       ดร.อัจฉรา                ผ่องพิทยา       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                       นายภูธร                  ภูมะธน            เรือนพระลพ ต.นายาว จ.สระบุรี

 

ผู้ประสานงานและจัดทำรูปเล่ม

                                       อาจารย์กานต์      เชื้อวงศ์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                       นางสาวสุจิรา       สาหา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                       นางสาวขนิษฐา    สุกใส                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                       นางสาวพรพรรณ  นิยมจันทร์           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ประเภทของบทความ บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article)

 

กำหนดออก : กำหนดการออกวารสารออกปีละ 2 ฉบับ
                      ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน
                      ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ถึง​ ธันวาคม

 

เกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์

        1.  เนื้อหาของต้นฉบับมีคุณภาพตามหลักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

        2.  เนื้อหาของต้นฉบับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

        3.  ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

        4.  เนื้อหาในต้นฉบับทั้งหมด ควรเกิดจากการสังเคราะห์โดยผู้เขียนเอง ไม่ได้คัดลอกหรือตัดทอนมาจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม

        5.  ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

กระบวนการดำเนินงาน

        บทความทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาความถูกต้องของบทความจากผู้ประเมินบทความ  (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้น ๆ อย่างน้อย 2 ท่าน โดยใช้วิธีการประเมินแบบผู้ทรงคุณวุฒิทราบชื่อผู้เขียน แต่ผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (single Blinded Review) ทั้งนี้ หากผู้ประเมินบทความมีข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนปรับปรุงเพิ่มเติมหรือแก้ไขบทความ ผู้เขียนบทความจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากได้รับผลการประเมิน

 

--------------------------------------------------------------

                บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อความและบทความในวารสารเป็นแนวคิดของผู้เขียน มิใช่ความคิดเห็นของคณะผู้จัดทำและมิใช่ความรับผิดชอบของ  คณะวิทยาการจัดการ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์การคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงที่มา และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายของผู้ส่งบทความโดยตรง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.