เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

คณะกรรมการ
วารสารวิทยาการจัดการปริท้ศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
 
 
บรรณาธิการ
ผศ.ธนิดา  ภู่แดง        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
 
กองบรรณาธิการ

1

ศ.ประดิษฐ์         พงศ์ทองคำ

128/13 ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

2

รศ.ดร.นันทนา    แจ้งสุวรรณ์

114 ม.1 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

3

รศ.ดร.สมเดช     มุงเมือง

421 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

4

รศ.ดร.กุลชลี      พวงเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

5

รศ.ดร.พนิตสุภา  ธรรมประมวล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6

รศ.ดร.ปาจรีย์      ผลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7

รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

8

รศ.ปราณี           ตันประยูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9

ผศ.ดร.บรรจง     เจริญสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

10

ผศ.ดร.โสภาพร   กล่ำสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

11

ผศ.ดร.ชมนาด    มั่นสัมฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

12

ผศ.ดร.ณัฏฐชา   หน่อทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

13

ผศ.เสาวณี         ใจรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14

ผศ.ปานตา        พิริยะจิตตะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      

15

ดร.อัจฉรา        ผ่องพิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

16

นายภูธร          ภูมะธน

เรือนพระลพ ต.นายาว จ.สระบุรี

 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความภายนอก

1. ศ.ประดิษฐ์                พงศ์ทองคำ          128/13 ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

2. รศ.ดร.นันทนา           แจ้งสุวรรณ์           114 ม.1 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

3. รศ.ดร.ปาจารีย์          ผลประเสริฐ           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

4. รศ.ดร.สุทธินันทน์      พรหมสุวรรณ         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

5. รศ.สมเดช                 มุงเมือง                421 ม.22 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

6. รศ.ปราณี                  ตันประยูร              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7. รศ.สุจิตรา                 จันทนา                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8. ผศ.ดร.เพชรา            บุดสีทา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

10. ผศ.ดร.อิราวัฒน์       ชมระกา                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

11. ผศ.ดร.กฤตชน         วงศ์รัตน์                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12. ผศ.ดร.ไพโรจน์        ปิยะวงศ์วัฒนา       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

13. ผศ.ดร.ประกอบศิริ    ภักดีพินิจ              มหาวิทยาลัยพะเยา

14. ผศ.ดร.โอภาส          เพี้ยนสูงเนิน         มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15. ผศ.ดร.ลักษมี           งามมีศรี               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

16. ผศ.ณัฐวดี                พัฒนโพธิ์            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

17. อาจารย์ ดร.ภาดล     อามาตย์               มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

18. อาจารย์ ดร.อัจฉรา    ผ่องพิทยา           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความภายใน

1. รศ.ดร.กุลชลี            พวงเพ็ชร์             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

2. รศ.ดร.พนิตสุภา        ธรรมประมวล       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

3. อาจารย์ ดร.สยามล   เทพทา               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

4. ผศ.ดร.ชมนาด          มั่นสัมฤทธิ์          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

5. ผศ.ดร.ณัฎฐชา         หน่อทอง            มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.