เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  10  ฉบับเพิ่มเติมประจำปี 2562
ISSN 1906-8824
     
     
ปกใน    
     
     
บทบรรณาธิการ    
     
บทความวิจัย    
     
     
การจัดการการสื่อสารเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดลพบุรีและสิงห์บุรี   พรรณนิภา เดชพล
     
     
การศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์การที่มีผลต่อความจงรักภักดีองค์กร ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
ในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
  สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล
     
     
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดเพชรบุรี   ณัฐประภา นุ่มเมือง, เยาวภา อินทเส, อรุณรัตน์ ชินวรณ์, กัลยา สมมาตย์
     
     
แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
  ณรงค์ โพธิ, ณัฐธยาน์ โพธิ
     
     
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองออนไลน์   เสกศิลป์ มณีศรี, ศุภกฤต ปิติพัฒน
     
     
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเลี้ยงกุ้งเพื่อการพาณิชย์
ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  วิศิษฐ์ บุญไชย, ทศพล ตั้งวิริยะ,
ธมลวรรณ จรเสมอ
     
     
The Development of Agricultural Products of Chong Sarika Sub-district
Community Enterprise
  Sopit Kamnuanchai, Jumlong Khetjumnun, Panuphan Phermpiam,
Nuchjara Boonthanom, Saowanee Srikanjanarak,
Kulchalee Puangpejara.
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.