เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  10  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2562
ISSN 1906-8824
     
     
  ปกใน  
  บทบรรณาธิการ  
  บทความวิจัย  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับรู้มโนภาพแห่งตนของนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1
  ดุษฎี เทิดบารมี, วรุตม์ พลอยสวยงาม, เด่นชัย พันธุ์เกตุ,เกียรติขร โสภณาภรณ  
การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝกตําบลทับยา อําเภออินทรีบุรี จังหวัดสิงหบุรี 12
  กรรณิกา เขจรลาภ  
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยจังหวัดลพบุรี 26
  นฤมลวรรณ สุขไมตรี, เยาวนาถ บางศรี  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตะกร์าจักสานของกลุ่มจักสานชุมชนคุณธรรมวัดโฉมศรีตําบลชีน้ําร้าย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 37
  วนิดา เพิ่มศิริ, ธนิดา ภู่แดง, ณัฏฐชา หน่อทอง, ภาสกร รอดแผลง  
การพัฒนาทักษะด้านการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 51
  พัชรินทร์ เบญจมพรชัย, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์,อธิคุณ สินธนาปัญญา  
ประสิทธิภาพการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการพยากรณ์ความล้มเหลวของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62
  จักรกฤษณ์ มะโหฬาร, อารียา จันสอง  
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์ 76
  เมธาวี ยีมิน , กาญจนาภรณ์ นิลจินดา, นันทกาญจน์ เกิดมาลัย,นิรมล เนื่องสิทธะ  
ความต้องการศึกษาต้อระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 91  
  อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, รุ่งอรุณ กระแสรสินธุ์, สุภาพร ตันติสันติสมริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการคํานวณต้นทุนต่อหัวของการผลิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 105  
  ณัฐธัญ พงษ์พานิช, จันทรา ธนีเพียร
 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.