เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  9  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ISSN 1906-8824
   
ปกใน  
บทบรรณาธิการ  
บทความวิชาการ  
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 สุนันทา เสถียรมาศ
การเตรียมความพร้อมขององค์กรภาครัฐ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรในอนาคต : กรณีกรมศุลกากร อภิโชติ ชมพล, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, เกียรติชัย วีระญาณนนท์
   
บทความวิจัย  
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญ
ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
กุลชลี พวงเพ็ชร์
การเปรียบเทียบจรรยาบรรณนักวิจัยโดยการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง
ของวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
กาสัก เต๊ะขันหมาก
การพัฒนาสื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสตรีเด็กและ
เยาวชนปั้นดินไทยประดิษฐ์ จังหวัดราชบุรี
วรรณา โชคบรรดาลสุข, สุดารัตน์ เทียนน้อย, ภาคภูมิ พันธุ์พิมานมาศ, รัชนิดา รอดอิ้ว
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบการณ์ในการทำงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การของผู้ปฏิบัติงานในองค์การต่างๆโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน
นงนุช อุณอนันต์
ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน
ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสกลนคร
สามารถ อัยกร
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของชาวจีนยุคใหม่ สุจิตรา จันทนา
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.